skultéty-lászló-új-szlovák-nyelvű.jpg

Škultéty-Skultéty biztosan nem értené, miért vitáznak ma a magyar és a szlovák nacionalisták, akik egymással gyakran teljesen ellentmondó és egymást kizáró nyelvet beszélnek. 

Igazi gyöngyszem a Škultéty sztori, különösen szórakoztató a magyar narratíva előadásában, esetleg aki ne tudná annyi történt, hogy "újra összeállt a kisantant" (LOL), és "az éj leple alatt", "oláh segédlettel a tótok ellopták" (ROTFL) a 81 évig huszárként szolgálatot teljesítő “Skultéty László” földi maradványait az aradi új köztemető területéről.Másnap Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes "megdöbbent", és kicsit emlegette a reszlovakizációzott és felszólította a szlovákokat, hogy “fejezzék be a történelemhamisító, kegyelet-, és jogsértő magatartást” (MEGALOL)! A legutolsó hírek szerint a síron négy nyelvű felirat lesz, újratemetés június 27-én, Hegyesmajtényban! 

Próbáljuk meg nem nemzeti szempontból elemzi a történetet, nem beleerőltetni egy abban a korban még nem létező identitásba hősünk személyét. Tudom, ez odabasz: 1918 előtt nem létezett, a mai értelemben vett Magyarország és Škultéty életében nem beszélhetünk a mai értelemben vett magyar nemzettudatról sem.

Modern nemzettudat vs. premodern nemzettudat

Feltételezem, a dotoho olvasóinak nem kell különösebben elmagyarázni, hogy a nemzet fogalma nem egy kimerevített fotó, egy állandó, soha nem változó állapot. Többek között ezért tarthatatlan az 1116 éves magyar nemzetállamról szóló sok kis sci-fi is. A történelem modern szakaszában – 19-21. századok – a nemzeti hovatartozásnak különleges szerep jutott, mint korábban az ókorban, középkorban, újkorban. Például ezért lehet összehasonlítani a 20. század eleji Hungária magyar etnikai elitjének nemzetiségi politikáját a száz évvel későbbi nacionalista szlovák és magyar túlkapásokkal. Ugyanakkor a korabeli Európában, a kialakuló nemzetállamok – Franciaország, Németország, Olaszország – mellett, a Habsburg Birodalom különös jelenség volt: nem érvényesült a nemzetállami logika, ti. a nemzet nem egyenlő az állammal. 

A császári hadseregről

P1110172.preview.JPG

Különösen igaz volt ez az állítás a birodalom hadseregére, ugyanakkor a birodalmi sereg különleges pozícióval rendelkezett a társadalomban, amolyan állam az államban szerepet töltött be. A 18. században és a 19. század elején, Škultéty élete során, a Habsburg hadsereg rengeteg lehetőséget kínált annak, aki katonáskodásra adta fejét. Ráadásul még azt is kijelenthetjük, hogy szigorú hierarchikus alá-fölé rendeltségi viszony ellenére, a korabeli Habsburg hadsereg demokratikusabbnak látszott, mint a társadalom: kiemelkedő teljesítménnyel, alacsony származás ellenére is, szépen előre lehetett lépegetni a ranglétrán. Szép példa erre a szlovák származású Juraj Ottlyk (Ottlyk György), Andrej Hadik (Hadik András) vagy éppen Ladislav Škultéty (Skultéty László) példája is. Természetesen a nemesi származás egyes számú szempont, de később a Kiegyezés (1867) után, a magyarosítással és a germanizálással összefüggésben már a nemzetiségi tagság vált döntő tényezővé.

De miért temették újra szlovákként?

Egy régebbi korokban élt közszereplő újratemetése nacionalista-politikai tartalommal erősen megtámogatott (ritualé) esemény. Szűcs Jenő korszakos írásából tudjuk, hogy egykor az ember elsősorban a vallási hovatartozás, az alávetettségi láncban felette álló ura, társadalmi pozíció, regionális hovatartozás (pl: árvai, trencséni), aztán az uralkodó személye alapján definiálta magát. A hierarchikus sorrendben csak ezután következett az etnikai hovatartozás, tehát, hogy valaki szlovák, német vagy magyarnak tartotta magát. Ez később a modern korban megváltozott, és változhat ma is. Szlovákia államjogi szempontból csak a 20. század végén alakult meg, ez az oka annak, hogy a szlovákat korábban nem különösebben érdekelte saját katonai identitásuk, annak ellenére, hogy a korábbi állami, birodalmi hadseregekben szuper teljesítménnyel harcoltak az uralkodóért szlovák származású emberek is. 

László?

65953_skultety_laszlo_siremleke_ujarad.jpg

Kérdezhetitek, hogyan lehetséges, hogy Adolf Bäuerle (A) Az öreg zászlótartó művében mindvégig, hangsúlyozottan László keresztnévvel illette, a honvedem.hu oldal szerint "így domborítva ki Skultéty magyar mivoltát"? Vagy az 1898-as milleneumi obeliszken szereplő “Skultéty László” névalak nem elegendő bizonyíték főhősünk állítólagos magyarságára? Sajnos, ezek az első ránézésre sem országos egyesnek tűnő “bizonyítékok” nem elegendőek a leghosszabb ideig szolgáló huszár valódi és teljes önazonosság-tudatának megállapítására.

A magyar nyelvű obeliszk a harmincmilliós "ezeréves magyar nemzetállam" délibábos, mindent elmagyarosító korszakában született. Hol a tót felirat? című posztban már jeleztük egy olyan korszakban járunk, hogy ha a tót atyafi szlovákul kért jegyet, rögtön felszólították, hogy beszéljen magyarul, ekkortájt fel sem merülhetett egy két-, vagy többnyelvű emlékhely kialakítása. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a szlovák fél tervezi a szlovák, angol, német mellett a magyar felirat megjelenítését a sírhelyen, ez így van jól.

Az osztrák író példája pedig azért sántít, mert ő csak a korabeli gyakorlatnak megfelelően járt el, a hivatalos megszólítást használta. Személyesen ismerek több szlovákiai magyart, aki szlovák alakú névvel rendelkezik, mégsem vonom kétségbe kisebbségi magyar mivoltát - ti. nem szlovákozom le - ellentétben a meglehetősen elterjedt magyar gyakorlattal, amely szerint Škultétytől, Jules Vernéig, Peter Falktól, Sarkozyig mindenki magyar volt, nem kell ezt cifrázni, na.

Škultéty? 

Máris hallom, jó-jó, de mitől lett volna szlovák? Ugye a szlovák fél hivatalosan a területi elvvelmagyarázza a huszár földi maradványainak nemzetiségét. Kevesebb muris dolog létezik annál, amikor az ezt az érvet meghalló magyar nacionalisták háborogni kezdenek: ne felejtsük el, ha valaki korábban a területi elv magyarázatot használta, azok pont a magyar etnikai nacionalisták voltak! A korabeli Hungáriában, a korszak végén, már annak a településnek is volt kitalált magyar elnevezése, amely korábban soha nem rendelkezett vele. Nézzük, hogy a területi elv alapján, milyen tények utalnak Škultéty szlovák származására! Főhősünk szülőfaluja Hungária északnyugati, egyik szinte teljesen homogén szlovák vármegyéjében található. Trencsén vármegye etnikai összetétele 1910-ben: szlovák (91,74%), magyar (4,25%), német (2,90%).

trencsen1.jpg

Trencsén vármegye, Illava járás, Mojtény, a szülőfalu.

Nagyítsd ki Trencsén vármegyét!

A magyarosítás nyomait erősen magán viselő 1910-es országos népszámlálás szerint a község 1052 lelket számlált, túlnyomórészt szlovák lakossággal. Mojtín (Hegyesmajtény) községről ezt írja a Pallas nagy lexikona:

pallas.jpg

Érv lehet még Škultéty vélt szlovák származására vezetékneve is: A mai Szlovákia területén igen nagy számban fordul elő ez a forma, de találkozhatunk a névalakkal Csehországban és Magyarországon is. A vezetéknév második legsűrűbb előfordulási helyszíne éppen a Škultéty szűkebb pátriájának számító Trencsén megye, itt fordul elő a névalak majdnem legtöbbször (32 alkalommal). Természetesen mind a szlovák, mind a magyar névmagyarázók sajátjuknak tüntetik fel a névalakot. Az elmúlt napokban aztán is kiderült, hogy Zázrivecz (Vona) Gábor után újabb szélsőjobboldali magyar politikusról derül ki szláv származása, nahát. Skultéty Izabella coming outolt, a kilencvenes évek egyik injekciós retardjáról nem is tudtam, hogy még aktívan tolja.

Skultéty?

Nemzetállami lázálomban élő országok lakosai tekintet nélkül saját származásukra – ilyen-olyan okokból - gyakran hasonulnak az államnyelv elvárásaihoz, akár saját névalakjukkal is. Izgalmas kérdés, vajon miért tartják Skultéty Lászlót egyesek “magyarnak”, miközben Jovan Damjanić oppárdon, akarom mondani Damjanich János esetén soha nem felejtjük el megemlíteni szerb származását. Végigmehetünk az összes aradi vértanún is, akik nagyjából kortársai voltak a mi Lászlónknak, Majtényből, hasonló tapasztalásra jutnánk. Skultéty ugyanis legalább annyira volt “szlovák”, mint Damjanich “szerb” vagy Aulich Lajos “német”, sorolhatnám.

A gond – már megint! – a magyar soviniszta és már teljesen domesztikálódott szóhasználattal és felfogással van: ezekre az emberekre a magyar történetírás és köznapi szóhasználat is úgy tekint: “magyar”, holott ez a szó, a mai értelemben más tartalommal bírt a korabeli nemzeteszme fejlődése miatt: miképp nem lehet összehasonlítani az 1918 utáni magyar nacionalizmust az 1918 előttivel, úgyanúgy helyesebb lenne ezt elnevezéssel is érzékeltetnünk, amely ráadásul a magyar nyelvben is létezik, nemcsak a környező népek nyelvén: Hungária-Magyarország, Uhorsko-Madarsko. Ebből következik, hogy fent említett főhőseink minimálisan is kettős identitástudattal bírhattak, amely egyrészt jelentette etnikai hovatartozásukat (szerb, német, szlovák) másrészt területi önazonosságukat (Uhorsko/Hungária), de nem Magyarországot.

A konklúzió annyi, hogy Skultéty esete nem is történhetett másképp. Amíg képtelen a két nemzet kilépni nacionalista keretekből, az ilyen esetek bármikor előfordulhatnak a jövőben is, erősítve a másfél százados, kölcsönös nacionalista sérelmeket. Ezúttal újabb seb esett a magyar nemzet testén, rikácsolt nagyokat már a Semjén is, jaj mi lesz. Legközelebb, fordítva. Alapesetben egy német-francia kontextusban az idős huszár marad végső nyughelyén Aradon, a szlovák küldöttség koszorúz az évfordulón, este pedig benéznek Kolozsvárra egy hamburgerre. Persze százból kilencvenkilenc magyar a Skultéty exhumálás előtt azt sem tudta ki ez a pali, talán az a szlovák nevű hátvéd a Vasasból? Ja nem, az a Zvara volt.

Škultéty nem csak a szlovák és nem csak a magyar, hanem a két nemzet közös tulajdona. Mint a Habsburg Birodalom katonája, nem modern nemzeti érdekeket, hanem Habsburg dinasztikus érdekeket szolgált. A nemzetiségi besorolás huszadrangú szempont lehetett a huszár számára, hiszen ő a hungarus nemzet tipikus tagjának számított, amely egységesítette etnikai származástól függetlenül a magyar, a szlovák kiváltságosokat. A Škultétyhez hasonlóan 1738-ban született, az egy horvát faluban dolgozó Juraj Papánek szlovák történész és tanító, aki saját nemzeti hovatartozását így határozta meg: “Nem tagadom, hogy születésemre nézve szláv (szlovák) vagyok, de neveltetésemre nézve német, nemességemre pedig hungarus (magyar), jelenlegi munkámra nézve pedig illír (horvát).

Senki nem lopott el semmit a másiktól, mindkét nemzet jogosan tarthat a huszár nyughelyére igényt, ha nem kizárólagos, kirekesztő nacionalista szempontok alapján teszi. Sajnos a magyar fél zsigeri reakciói és a szlovák hivatalos eljárás egyelőre nem ezt az utat mutatta. Pedig csak ez a szemléletváltás segíthető elő, amely ha elterjed a szlovák és magyar kisiskolákban, egy évtized múlva a Fico és Orbán típusú politikusok tömegtábor nélkül maradhatnak.

91 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr905375156

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Dotoho: Škultéty-Gábriš hazatért 2013.06.25. 13:50:56

Ezt a bejegyzést ajánlottuk az Utóiskola blogajánlójában....

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

zo1ta 2013.06.25. 12:10:14

"ezért tarthatatlan az 1116 éves magyar nemzetállamról szóló sok kis sci-fi is"

Mondá a tót, akik naponta írják tovább a saját "történelmüket". Szánalmasan nevetséges.

1) A Hungáriázást meg marha gyorsan fejezd be, mert semmi értelme. Nem kell nekünk lefordítani az Uhorskot, tudjuk mit jelent nálatok. Ti sci-fi író bajnokok.

2) Az meg már a pofátlanság netovábbja, hogy Bartókot és Lisztet is szlovákként adjátok el, miközben itt egy bizonyíték a magyar hovatartozásáról:

"Liszt Ferenc magát magyarnak tartotta, ezt számos kijelentésében meg is erősítette. Az egyik legjelentősebb bizonyíték az, hogy bár hosszú ideig élt Párizsban, Weimarban és Rómában, soha nem vette fel sem a francia, sem a német, vagy az olasz állampolgárságot, de soha nem volt osztrák állampolgár sem. Utazásai során minden alkalommal magyar útlevelet használt, az illetőségi hely, amely útlevelében szerepelt, Sopron volt. Továbbá Liszt gyermekei is magyar állampolgárok voltak, ez egy 1845-ös leveléből derül ki: „Mivel az én gyermekeim apjuk állampolgárságát … követik, tehát akár akarják, akár nem, magyarok.”" - Wikipédia

Szóba se kerül a szlovák, de a tót pofátlanságnak határa nincsen, ugyanilyen a Skultéty eset is az összes többivel. Az utóbbi 5 évben megszámlálhatatlanul sok híres emberről derült ki, hogy "szlovák". Nagyon nyílik a zsebben a bicska, aztán majd lehet sírni. A szánalmas vergődéseteknek a következménye meg lesz bosszulva.

károly szántana 2013.06.25. 13:11:08

Szlovák az, aki 1) Szlovákiában született, és/vagy 2) annak vallja magát. Háry János ihletője ezen kritériumok egyikének sem felel meg.

Aradebil 2013.06.25. 13:16:24

miért kap minden írására egy címlapot ez a provokátor? ehh

Töksi 2013.06.25. 13:16:44

@zo1ta: sajna dotahó ettől az idézettől nem fog meghatódni, hisz pont az ő érveit hozod: ez csupán arra bizonyíték, hogy Liszt magyar ÁLLAMPOLGÁR volt => ahogy még kb. 10 millió olyan embernek volt vagy lehetet volna magyar útlevele, aki etnikailag BIZTOSAN nem volt magyar, sőt, jó részük a nyelvet sem beszélte. Ahogy Liszt is csak rosszul.
Inkább azt idézd, hogy Liszt maga ragaszkodott magyar SZÁRMAZÁSÁHOZ. Aztán lehet keresgélni szlovák ősöket is, de semmi értelme. Felőlem lehet büszke egy szlovák vagy egy osztrák is Lisztre, ettől nem jut nekünk kevesebb :-)

bagir 2013.06.25. 13:17:08

A kémcikket estére olvasom át, akkor érek rá végigröhögni.
Te szerencsétlen KÉM! Legalább ne raktad volna ki az eredeti síremlék fotóját. Marha nagy a kontraszt a régi ízléses és a mostani kínai import papírműmárvány síremlék között. Nyugodtan elmehetne a többi giccses csicsás között. A csiricsáré betűkről már nem is beszélve. Szegény elcsórt huszár, már csak a művirágkoszorú hiányzik róla.

valasz a KE-nek 2013.06.25. 13:17:32

Kb. erre számítottam dotoho-tól. Jó hosszú írás, amiben sorra veszi miért is hülyeség, hogy Skultéty-t magyarnak tartjuk (most ezt e pillanatban ne is vitassuk, bár lehetne). De egy szó sem esik arról, hogy mi van a szlovák oldallal. Attól, hogy szerinte hülyeség magyarnak tartani Skultétyt, még egyáltalán nem következik az, hogy szlováknak több okunk lenne tartani. És az égvilágon semmit nem magyaráz meg abból, hogy egy annak idején a Magyar Királyság területén született és eltemetett, magyar feliratú sírból milyen jogon exhumálta a szlovák állam és miért nem értesítette erről a magyar államot? Miért nem lehetett ott hagyni ahol lassan kétszáz éve nyugszik?
Ez az ügy tökéletesen rávilágít a szlovákok komplexusára és rávilágít dotohoéra is, aki a szlovákuk komplexusa ürügyén is csak a magyarokról tud beszélni.

Töksi 2013.06.25. 13:17:50

Több, mint valószínű, hogy etnikailag szlovák volt az öreg huszár. Igazából jó nagy hülyét csinált magából mindkét fél, a románok csak szimplán rötyögnek a markukba.
A szlovákok görcsös igyekezete, hogy valami kis saját történelmet (jelen esetben had-) kreáljanak maguknak pont annyira nevetséges, mint a magyarok azon tudatlansága, miszerint Trianon előtt itt 21 millió boldog magyar alkotta a lakosságot.
Nem. A szlovákok történelme 1921-ig közös volt a miénkkel, a helyükben én sok mindenre büszke lennék abból az ezer évből, ahogy büszke lennék pl. a budapesti Parlament épületére is (és még sok mindenre!), hisz abban az ő anyagi- és szellemi teljesítményük is megjelenik, és biztosan nem görcsösködnék holttestek hazaröptetésével sem.
Nyilván ez az eljárás jelentősen leszűkítette az adható magyar reakciók választékát, de a bután nacionalista megközelítés elkerülhető lett volna.

komolytalan samu 2013.06.25. 13:18:34

Na, ezzel cikkel a lényeget tekintve nincs különösebb gond.

Szegény Skultétyt ott kellett volna hagyni a nyughelyén és ha szívügye a szlovákoknak, mellé vésni szlovákul a feliratot.

Megkockáztatom így nem is lett volna belőle ribillió. Ahogy a cikk írja, mindenki érezheti magáénak, a balhé lényegi oka, hogy szlovák pajtások kizárólagosan csak maguknak akarták, és ezt elég sunyi módon oldották meg.

ps: Most nem tudom vajon egymondatos bulletpointokban is le kell ezt írnom, vagy kivételesen ezek nélkül sem leszek soviniszta masiniszta.

belaaaa 2013.06.25. 13:32:36

Na most szerintem senki sem vonhatja ketsegbe Skultety szlovaksagat. Viszont o otthon volt Aradon. Se a csalad nem kerte, se on nem rendelkezett arrol, hogy elvigyek onnan. Igy csak egy felremagyarazott soviniszta agyrem ez a cselekedet. Igazabol ez halottgyalazas, se tobb se kevesebb. Meg magyar XX. eleji nacionalista szemuvegen kresztul is az.. Nemhogy a XXI. sz-i szemuvegen keresztul az ahol mar sokkal targyalhatjuk a nemzet kialakulasat. En peldaul ormeny-zsido szarmasu vagyok. Valoszinuleg Magyarorszagon fognak eltemetni. Ha veletlenul hires leszek, akkor Ormenyorszag a csontjaimat hazavihetne titokban? Na ne ma...

valasz a KE-nek 2013.06.25. 13:32:54

Akkor most csak a legnyilvánvalóbbakra hagy reagáljak.

Hungária-Magyarország egyáltalán nem rímel az Uhorsko-Madarsko párra. Az Uhorsko-t a szlovákok azért találták ki, hogy ne kelljen nap, mint nap szembesülniük azzal, hogy bizony minden talpalatnyi föld, amit ma Slovenskonak hívnak, az bizony Madarsko volt. A magyar nyelvben mind az 1920 előtti, mind az azutáno országot Magyarországnak hívjuk. De szegény dotoho ezt nyilván nem tanulta annak idején.

"Jelenleg úgy tudjuk, hogy a szlovák fél tervezi a szlovák, angol, német mellett a magyar felirat megjelenítését a sírhelyen, ez így van jól."
Na, ez külön tetszik. Tervezi. Aha. Számos tapasztalatom alapján előbb írnak ki valamit szuahéliül Szlovákiában, mint magyarul. Szóval kétlem, hogy valaha is magyar felirat.

Rózservóterz 2013.06.25. 13:33:15

Nagyon súlyos betegségben szenvedhet a szerző, elméje is megbomlott már.
Nagy fájdalmak között fog meghalni hamarosan, legnagyobb szomorúságomra. Kevés 100 százalékig tökéletesen idióta ember él a 7 milliárd között, kár közelgő haláláért.

Hunyadi zokogna... ha látná......ezt 2013.06.25. 13:37:09

Kicsi Dohoto....
Talán illett volna egyeztetni velünk, hogy mi a véleményünk és hogy KÖZÖSEN újratemethetjük-e...
Nem ez volt.
Tirpák, kicsinyes szarcsimbók lépés volt.
Valóban együtt éltünk veletek, sok közös híres embert adtunk, de akkor miért kell csak nektek kisajátítani?
Tökéletes példa a Mátyás szoborcsoport Kolozsváron ahol csak a magyar szöveget nem tették ki.
Rabló államnak tartom a mai szlovákiát, romániát, szerbiát, ukrajnát, mert ugyanígy viselkednek.
A nagy szláv népesség...... ha így akarod reklámozni őket, hát nem fog menni....

hopptarisznya 2013.06.25. 13:45:55

Megint egy címlap. Hajrá index!!!

NYOMJÁTOK CSAK EZT A MAGYARELLENES TÓTOT! Ennek a blognak köszönhetően ezerszám önti el a düh az átlagmagyar olvasót, és simán eléritek, hogy hányingert kapjunk minden csehszlováktól.

A témához: nem kellett volna kikérni a magyarok véleményét, miközben egy magyar feliratú sírt dúltak szét, és ellopták a hullát? Ezen mi a "LOL", te vadbarom?

minek az? 2013.06.25. 13:46:37

"De miért temették újra szlovákként?

Egy régebbi korokban élt közszereplő újratemetése nacionalista-politikai tartalommal erősen megtámogatott (ritualé) esemény."

A magyar nacionalizmus rossz, a szlovák jó (vagy legalábbis elfogadható)?

petraeus 2013.06.25. 13:53:48

Viszonylag korrekt cikk, abban egyetertunk, hogy a legeuropaibb megoldas az lett volna, ha kiegeszitik a sirt egy szlovak/nemet/angol/roman/eszperento nyelvu tablaval es minden marad a regiben, ha mar muszaly elvinni akkor viszont az a minimum, hogy egyeztetnek az erintett orszagokkal. En meg el is fogadnam szlovak nemzetisegunek, mivel nincs kozvetlen bizonyitek szarmazasara es a korulmenyek alapjan viszont kijelentheto, hogy nagy valoszinuseggel szlovak szarmazasu volt.
Azert en megneznem, hogy tenyleg lesz-e magyar nyelvu tabla es hogy milyen szoveg lesz rajta.
Az kulon vicces, hogy a temetesen a gyulolt "nepek bortone" habsburg hadsereg egyenruhajaban fognak hagyomanyorzok diszorseget allni, arrol nem is beszelve, hogy oreg huszarunk ennek az elnyomo hadseregnek volt a tagja, nem kene inkabb kollaborans hazaarulokent jelkepesen felakasztaniuk? Hisz az 1500 eves osszlav (ertsd szlovak) allamot elnyomo eroszakszervezet tagja volt....

a templomi udvarnok 2013.06.25. 13:54:10

Úgy "vártam" már hogy megnyilvánulj ebben a témában, te nagyokos.

Azt pl. tudtad, hogy a románokat nem egy hivatalos szlovák intézmény, hanem egy "Skultéty-rokonnak" titulált magánszemély kereste meg az újratemetés ügyével? Milyen okos, ügyes húzás. Miért kellett sunnyogni? :-)

Aztán. Miért nem jutott senkinek az eszébe, hogy a hullarablásról a magyar felet is tájékoztassák? Tudtátok, hogy olyan személyről van szó, aki egyesek szerint történészi vitákra adhat okot, mégis, először be, majd kisontatok a hátsó kapun át. Ahogy a sunnyogók, a piti tolvajok, az ügyeskedők szokták.

Most arra vered a nyálad, hogy lesz a felvidéki nyughelyen, a szlovák, angol és német MELLETT magyar sírfelirat is? Hogy oda ne rohanjak. Érdekes módon, a hullarablás előtt még nem volt lényeges szempont ez a fene nagy gesztus-gyakorlás.

Tudod, én szánlak benneteket ezért, a haragon túl. Nincs még egy olyan népség a világon, amelyik ilyen kétségbeesetten próbálna meg mesterségesen történelmet csiholni magának. Egy nagyszerű, ám történelmi szempontból mégiscsak marginális huszártiszt ellopásával akartok egy újabb bejegyzést írni a törikönyvbe, a már meglévő, uszkve 4 oldal mellé. Egészségetekre.

Becomoco 2013.06.25. 13:55:14

Valóban, a szlovák fél eljárása és a magyar fél ellenreakciója is a régi, kirekesztő nacionalista sémát mutatja.
Több mint valószínű, hogy főhősünk szlovák anyanyelvű lehetett abban a teljesen szlovák környezetben, de erős "hungarus-tudata" is lehetett. Abban a korban ez simán belefért.
Így, szerintem mindkét fél magáénak tudhatja. Amúgy úgy tudom, hogy lesz magyar nyelvű felirat (kivételesen).

Érdekességképpen annyit: épp most szerkesztettem egy térképet az 1848-ban Galíciából hazaszökő/hazatérő huszáralakulatokról. A huszárezredek a korszakban elvileg a legmagyarabb alakulatoknak számítottak. 1848 nyarán/őszén a 8. (Coburg) huszárezred Lemberg térségében állomásozott. Az ezred hadkiegészítő területe: Pozsony, Nyitra és Trencsén vármegyék voltak. Ennek az ezrednek az elődjében szolgált Skultéty is. A legénység 2/3-da vagy 3/4-e szlovák volt (pontosan nem ismerjük az arányt.) Az ezred legénysége századonként hazaszökött/hazajött Magyarországra és részt vitézül részt vett a szabadságharcban magyar oldalon.
Tisztikarnak csak egy része követte őket, jó magyaros nevű, nemesi származású tisztek nem mentek velük.
A "hungarus tudatuk" mellett persze a testületi szellem is jelentős szerepet játszott: de itt sem lehet nemzeti sémában leírni viselkedésüket, meg a többi korszakban élt embereknek sem.
Tehát a 8. magyar huszárezred pontosabban: 8. magyarországi huszárezred volt.

VT22 2013.06.25. 14:04:23

@Aradebil: Ez az a blog amit olvasóinak 90%-a utál. Reméljük még sokáig ilyen kotraproduktív marad.

Sir Galahad 2013.06.25. 14:04:45

Nem értem ezt a szerző fantáziájában dúló vitát a huszártiszt származásáról. Gondolom, még az életéből maradtak feljegyzések arról, magyarul beszélt-e vagy tótul, lehet tudni, a naplóját (ha volt), a leveleit melyik nyelven írta, satöbbi, tehát a kérdés elég gyorsan eldönthető. Hogy egyébként emellett csörgedezett-e szlovák vér is az ereiben, mellékes (senki sem száz százalékig magyar, tót, stb), a lényeg az, hogy ő minek tartotta, vallotta magát.

Mellékesen egy pontosítás. Vona Gábor vélt szláv származását felemlegetni öngól. Mint a politikus maga többször lenyilatkozta, a Zázrivecz édesapja nevelőapjának a neve volt, akihez származásilag semmi köze.

hopptarisznya 2013.06.25. 14:04:59

@Töksi: minket is elnyomtak a törökök, elnyomtak az osztrákok, mégis volt önálló történelmünk a nagyhatalmak árnyékában is. Egy magyar ma azért nem gyűlöli az osztrákot, a törököt, -és az oroszokat sem- mert az elődeink megharcoltak velük, és ha elbuktak is, büszkék lehetünk magunkra.
Egy szaros szlovák ezzel szemben semmit nem tud felmutatni? Hehe.. SEMMIT! A nagyhatalmaktól kaptak maguknak országot, aminek a fele nemzetiségi volt, mielőtt el nem üldözték őket.
Külön érdekes, hogy ez a szerencsétlen csehszlovák blogger itt nacionalistákat vizionál mindkét oldalra, holott az ő országában az átlagemberek élnek a jobbik színvonalán.

Emlékszem, első külföldi utazásom 1985-ben a "baráti szlovákiába" szólt. Gyerek voltam még. És az ottani szlovák gyerekek csúfoltak minket. Annyit értettünk abból a hablatyolásból, hogy "fák jú magyarszki". (angolosan-szlovákosan)
Mi itthon azt sem tudtuk kik ezek a senkik. A kutya nem törődött velük. Nem is volt ellenük semmiféle kampány, és ugye a mi szocializmusunkban semmilyen nacionalizmusnak nem volt helye. Ezek meg már abban a rendszerben is így nőttek föl. (gyerekként csúszolták a magyarokat)
Aztán jött a következő pofon: a rendszerváltás után pár évvel összeverték a magyar szurkolókat. (többek között ott volt Kokó is) Méghozzá a szlovák rendőrség. Akkor értettem meg milyen aljas kis féreg ez a "nemzet". Lehet hogy el voltak nyomva, de lássuk be: JOGGAL! Ezek hátulról jövő, gerinctelen kis férgek. Jól tudták ezt nagyapáink, de tudják a csehek is, ezért váltak le róluk.

joszip 2013.06.25. 14:05:14

"1918 előtt nem létezett, a mai értelemben vett Magyarország"

Azért, mert előtte 3-szor akkora volt, még létezett, te janicsár. Szerinted akkor mégis mire fizettünk kárpótlást, meg miért büntettek amivel csak lehetett, ha előtte nem is léteztünk? Vagy már bűnben fogantunk születésünktől fogva, mint amit a zsidókra mondtak a 30-as években? Náci vagy-e?

maretz 2013.06.25. 14:14:56

Bazzmeg:D Ezen a blogon mindig hatalmasat röhögök:D

Ekkora primitív faszfejt még talán nem hordott a hátán az internet, mint ez a mucsaröcsögei csehszlovák kis pöcs:D

Zseniális... Tökéletes paródiája vagy a mai tót mentalitásnak:) Annál viccesebb, hogy valószínűleg magad sem veszed észre:)

maretz 2013.06.25. 14:15:20

@hopptarisznya:

Igen, ez itt a probléma. Magyarországon is vannak szélnacionalista tajparaszt görények, ezek többnyire Jobbik-szavazók, de mondjuk nem mindegyik Jobbik-szavazó ilyen.

Én valahol azt mondanám, hogy olyan 10-15% körül mozog az arányuk az országban.

Na most a szlovákok között ez olyan 80% (és csak azért annyi, mert a többi kisebbség), és az átlag szlovák nacionalizmus szintje kb. Zagyva György körül mozog.

Свобода 2013.06.25. 14:16:54

A kommentelők szellemi színvonala megint hozza a szokásosat. Nem olvasnak, szöveget meg főleg nem értelmeznek, de a hülyeséget, azt lökik megállás nélkül.
Szó se róla, a szlovákok pont így viselkednek, amit a Bartók-sztorinál kevés dolog bizonyít jobban. És ez nem is fog változni...

Свобода 2013.06.25. 14:17:24

@Sir Galahad: Szlovákul beszélt és németül. Magyarul alig, naplót nem írt. Ha pedig megkérdezted volna tőle, hogy minek tartja magát, valószínűleg hülyén nézett volna vissza.

Свобода 2013.06.25. 14:19:31

@joszip: Szövegértés ember! "MAI ÉRTELEMBEN VETT Magyarország". Ami azt jelenti, hogy egy független, majdnem homogén nemzetállam. Na, ilyen nem volt 1918 előtt.

Töksi 2013.06.25. 14:24:22

@hopptarisznya: Van a szlovákoknak is történelmük, hisz nem a levegőben lógtak ezer évig. Csakhogy ez a történelem - ahogy feljebb írtam - nagyrészt közös a miénkkel, hisz egy országban, államban éltünk. És ők sem úszták meg a katonáskodást, de ha harcoltak, leginkább mellettünk küzdöttek tatár-örök-német ellen, nem ellenünk.
Amúgy az átlagszlovákok meglepően jó fejek ám, és a normálisabbja ezt a dotahót jól nyakonbaszná, mert csak provokál, csinálja a feszkót, ahelyett hogy csitítaná.

A másik: annak idején én is tapasztaltam inzultusokat, ha odaát jártam (szintén '80-as évek), de annak a '68-as megszállásban való részvételünk is az oka volt. Mostanra jó lenne békében egymás mellett élni - de ehhez mindkét fél részéről sok belátásra lenne szükség.

2013.06.25. 14:34:33

Detahó elvtárs, te már MINDEN JEL SZERINT hazatértél. Akkor meg miért írsz még mindig ezen a nyelven ??? Ha a tieidnek írnál, ők még ki is tüntetnének, de de, szemlátomást, keményvonalas mazochista vagy.

Vagy még mindig azt gondolod, hogy ide veled bégetni jönnek a népek? A csodát várod ???

S nincs elég saját történelme a te drága tesvéreidnek, hát ezért veszed el még te is, velük együtt, másoktól az övékét, akikhez nem sok közöd maradt, s akiknek fejéből sikerült még ezt az egykori hős közvitézt is sikerrel kitörölnötök, az elmúlt félszázad során. S közben azok nacionalizmusát gyalázod, ezerrel, akiktől elveszed.

Ha rajtatok múlna, ajkkor a magyar történelem és kultúra lapjain szereplő pozitív személyiségek közül egyetlen egy se volna a szó SEMMILYEN, még ezt a hazát szerető, ezért cselekvő és az életét adó értelmében sem "magyar".

Aki meg úgy volt errefelé egy sötét gazember, hogy nyilvánvalóan nemmagyar volt, az pozitívvá lesz nálatok, akit meg végképp nem lehet utólagosan kisikálni, az vagy nem is létezett, vagy minden ordító idegen jellege ellenére is "magyar" volt. Ahogy a maiak is azok, ha róluk beszéltek.

Neked vagy agyad nincs, vagy lelked, vagy egyik sem, sőt, nálad hitványabbat nem is látni tán a blogszférában, mert erre az aljas szintre azért már nem sok blogger süllyed, csak néhány veszett kommentelő.

Csak azon lepődök meg, hogy miért csak mostanra szedted össze a szellemi erőidet ehhez, miért nem már e csodálatos hír első felröppenése napján, de azt azért nem remélem, hogy a maradék becsületeddel küzdöttél ...

phantom47 2013.06.25. 14:46:19

Mi a gond ezzel? Szlovákék megint megmutatták, mi a világ dolgainak menete feléjük. Mi a szlovák-módszer a dolgok elintézésére.

Lopj. Dumáld ki. Mint egy cigány. Kérd ki magadnak.

Nincs is ezzel gond, ismerjük már. Idióta szomszéd. Próbálunk nem odanézni mikor szalonképtelen, de állandóan felénk nyúlkál, minket másol, tőlünk lop. Fárasztó a debileknek kijáró türelemmel fordulni felé. Nem tehet róla, szegény:) Hétvégén utaztam Lengyelországba autóval. Míg átértünk rajtuk, végig Magyar várak vannak az utak mentén, amiknek helye van a Magyar történelemben, Magyar neve, Magyar hősük védték őket, Magyarok háborúiban, Magyar királyok vezetésével. Szántam a szomszédokat azért a lelki görcsért amibe a saját értelmisége hajszolja bele, nevesül hazudj, fesd át, hamisíts...szakadj bele a látszat és a hazugság melletti szívből jövő érvelésbe, és rettegj a magyaroktól:) Jönnek, visszaveszik amit loptál...Kimondják, hogy loptad, kimondják mi vagy valójában, szlovák. Meglátod a magad valódi arcát a tükörben, szlovák! Akkor inkább öljed és tapossad, hazudj és csalj, magyarázd ki, ármánykodj...az idő neked dolgozik. Hátha 500 év múlva elhiszik már a mesédet:)

És közben nem veszik észre a szlovák szomszédok, hogy ez a hozzáállás az, ami miatt nem léphetünk túl Trianonon. Az hogy kaptatok a semmiért egy országot, történelmi szerencse. Másoknak háborúzni, hont foglalni, ezer évig saját nyelven, harcolva-tépve fennmaradni kellett ezért. Ti megkaptátok arra hivatkozva hogy ott éltek számosan - ez van. (Ennyi erővel Németország 1/3-át most azonnal Törökországhoz kellene csatolni, mert sok ott a török munkavállaló, akit a németek szükségből jó szívvel, érdekből beengedtek, és hagyják őket boldogulni)
De az, hogy majd 100 év elteltével a Magyarságot, a Magyarokat, a múltat ekkora görccsel eltörölni igyekeztek. Ez minősít benneteket. Nem a 100 évvel ezelőtti Trianonért vagytok gerinctelen, tolvaj banda. Az rég történt, nem is éltetek. Ma viszont naponta bizonyítjátok miért vagytok ti pitiánerek. Pedig lehetnétek nagyvonalú, 21.századi, felvilágosodott és demokrata győztesek, akik meghaladták a "nemzetállami gondolatot". Ehelyett most építetek sokkal durvább jelent, mint amit a szlovákok bármikor magyar földön elviselni kényszerültek. Ezért vagytok szánnivalóan elmaradott senkik még. Mi, Magyarok dicső történelmet írtunk, mikor győztünk. Elviseltük, és túléltük ha vesztettünk.

Ti, szlovákok még azt sem tudjátok elviselni és egészséges lelkülettel feldolgozni ha győztök. Ez igazán sokat mond rólatok.

Utoljára még annyit, hogy szlovákiában rendes szlovák emberek élnek, akiket sajnos úgy uszítanak a dotoho féle söpredék megmondók, mint ahogy állítólag a történelmi magyarországon uszították a szlovákok ellen a magyarokat. Csak ez már nem a 19. század. Dotoho-nak és elvtársainak fel kéne nőnie. Kb. 200 évvel vagytok elmaradva fiúk:) Na, szevasz:))))))

Mohamed 2013.06.25. 14:46:42

@Csehszlovák Kém:

"1918 előtt nem létezett, a mai értelemben vett Magyarország és Škultéty életében nem beszélhetünk a mai értelemben vett magyar nemzettudatról sem."

Hohó itt van rögtön az első érvelési hibád Skultéty vélt szlovákságávak kapcsolatban
( a szánalmas Andrej Hadik-os szlovákosítási kísérletedről nem is beszélve, azt minden kis iskolás tudta hogy szlovák nemes ill. nemesi réteg soha sem létezett ez még a mai szlovák identitás tudat (a csúnya magyar nemes sanyargatta a szegény tót parasztot)egyik alappillére is)

Az pedig teljes sületlenség hogy magyarország 1918-ban jött lére
ugyanis 1000 jan 1-én volt a magyar állam megalapítása.
És értem én azt is hogy te arra próbálsz bazírozni hogy a mai magyar állam a magyar királyság utód állama de ez nem igaz.
Egyrészt azért nem mert magyarországot nem vágták ki(felvidékkel ellentétben) a Magyar Királyságból hanem azt követően is 1946 február 1-ig is Magyar Királyságként létezett,
Hiszen eleve magyarországot akarták megleckéztetni ha a Magyar Királyságból magyarországt is útód államként emelték volna ki akkor azzal magyarországot felmentették volna az I. Világháborút követő felelőssége vonás alól és nem minősült volna vesztes államnak mivel új államként nem lehetett volna történelmi kontinuitás közte és a Magyar Királyság közt.
Ellenben te annak köszönheted szlovákia mai létezését hogy Clemenceauék asztaláról leesett egy nagyobb falat a cseheknek.
Másrészt Magyarország történelmi kontinuitása nem korlátozható csak a Magyar Királyságra hiszen mint azt már fentebb írtam Magyarország nem szűnt meg létezni csak csak az államforma változott meg.
Az államforma megváltozása pedig nem jelenti a Magyar királyság és a Magyar Köztársaság közti történelmi kontinuitás
megszünését , továbbra is egy és ugyan az az állam,
(gondolj csak a Francia királyság és a Francia köztársaság közti kontinuitásra hiszen a Francia királyság és a Francia köztársaság egy és ugyanaz az állam)

E tekintetben nemzetközi szinten is konszenzus van a történész szakma prominensei közt.

Harmadrészt az a szemlélet sem állja meg a helyét hogy a Magyar Királyságban
az ott élő népek egyenlőek lettek volna és egyenlőmértékben vették volna ki a részüket az ország gyarapításából és vetetéséből.
A rendekben a Magyarokon és a polgári rendben magát képviseltető németeken kívül más nép fiai nem is voltak jelen (talán csak a horvátok).
A szlovákoknak nem volt meg az arisztokrata nemesi várjobbágyi és az ezekből létrejövő szerviensi rétege
valamint a 19. század derekáig a polgári és kereskedő rétege sem volt meg
ez utóbbibbit a felvidéken a városokban élő magyarok és a németek alkották.
Tehát a szláv jobbágyok ezen rétegek irányítása alatt tevékenykedtek.
Kultúrális értelemben sem hagytak nyomot a szláv jobbágyok a Magyar Királyságban.
És ami ennél is fontosabb a 18 század végéig a nemzet fogalma csak a rendekre és annak tagjaira vonatkozott
így a magyarokkal azonosították külföldön és belföldön egyaránt a Magyar Királyság lakosait.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 14:48:54

"A pozsonyi magyar nagykövetség közölte, hogy Balogh László nagykövet mindenképpen képviseli majd Magyarországot Skultéty László huszár földi maradványainak szlovákiai újratemetésén, ahol magyar beszéd is elhangzik majd. Az újaradi temetőben májusban kihantolt és szülőfalujába, a szlovákiai Hegyesmajtényban (Mojtín) átszállított Skultéty ünnepélyes újratemetésére katonai tiszteletadás mellett június 27-én kerül sor."

In: A magyarok is emlékeznek a legendás huszárra index.hu/belfold/2013/06/25/magyarok_is_emlekeznek_a_legendas_huszarra/

a templomi udvarnok 2013.06.25. 14:51:55

@ekszvájzed:

Van agya, nem is akármilyen. Ő egy nagyon intelligens egyén, aki pontosan tudja, mit miért csinál... Bár a kaput, amire ő igazából focizik, nem a Kárpát-medencében találod.

pavor nocturnus 2013.06.25. 15:08:25

Mindig elbizonytalanodom, amikor ennek a jóembernek az írásait olvasom, hogy ezek a művek vajon "az érted haragszom vagy a rád haragszom" jegyében születnek. Az biztos, hogy egyfajta kívülállóként tárgyilagosnak akarja láttatni az álláspontját, de valójában éppen az ellenkezőjét kívánja elérni: hatást kiváltani bármi áron, s ennek legegyszerűbb módja felháborodást kiváltani. Az könnyen megy. Ráadásul ez e jóember kiválóan ír, általában felkészült a témában, s csak az az árnyalatnyi csúsztatás teszi az írásait bicskanyitogatóvá, amivel - mint láthatatlan lakkal - minden írását bepermetezi. Valójában egy módfelett kifinomult troll, akire per definitionem igaz, hogy olyan személy, aki provokatív, ingerlő módon hergeli az online közösséget, és személyes hitbeli meggyőződését ellentmondást nem tűrő erőszakossággal sulykolja, az objektivitás köpenyébe burkolózva, azzal a konkrét szándékkal, hogy heves reakciókat provokáljon ki. Valójában egy igazi punk kisvakond, akitől még tanulni is lehet, s aki szerethető is a maga heves feltűnésvágyával, s akinek a mondanivalójához ravaszul adagolt tények, visszatetszést kiváltó érzelmek, ügyes csúsztatások, figyelemreméltó gondolatok elegye olyan, mint Vian koktélzongorája, amin kitűnően játszik, mivel jól adagolja az összetevőket. Lázadása a túlzott elfogadás, a látszólagos másik oldalé. Szerintem a csávó egy sör mellett tök normális lehet, hiszen tájékozottsága miatt remekül el lehetne vele beszélgetni.
Az írásával kapcsolatban pedig már mindent elmondtak előttem.

bagir 2013.06.25. 15:08:36

@a templomi udvarnok: Le vagyok maradva, én eddig csak a 3 SMS-t olvastam.

2013.06.25. 15:20:31

S nagy fene örömsdégedben még csak az a csekély, ámde meglehetősen zavaró körülmény sem jut eszedbe, hogy ez az öreg harcos olyasvalami elleni háborúkban tüntette ki magát nemegyszer, ami éppen hogy a magadfajta kedvére való?

Merthogy anno egy olyan veszély fenyegette bekebelezéssel Európát, ami ellen 1814-1815-ben aztán a ballibernyák történetírásban olyan nagyon gyűlölt Szent Szövetséget kovácsolták össze, s melynek győzelmében a mi hősünknek is megvolt a maga szerepe?

Nem is szólva arról, hogy amit ő annakidején tett, annak egy része a szó a 20. századi értelmében is bizony MAGYAR HONVÉDELEM volt, mégha messzi földeken is, s azt ti, bizonyos később megesett történések tükrében szintén nagyon nem szeretitek ???

A (nem zsoldos, ám fix élethivatásul választott) közkatonáskodásról - amit ebben az országban a szélballibernyákok már sikeresen eltöröltettek - pláne egy teljes felnőtt életen át, szintén nem beszélve,

azt a csodás szlovák szemszögből meg nagyon is dicsőségersnek véled, eszerint, holott ha a DNS-e szerint valahol mégiscsak több mint 70 százalékosan 'magyar' volna ő, akkor ott röhögnél rajta, és csúfolnád, a többi hasonszőrűvel együtt, még 250 év távlatából is.

Свобода 2013.06.25. 15:21:25

@Mohamed: Ne is haragudj, de az értő olvasás neked sem erősséged. Lásd amit feljebb írtam a mai értelemben vett Magyarországról.

"arisztokrata nemesi várjobbágyi"?? akkor most döntsd el, melyik? Még a nemesi várjobbágy párosítást össze lehet erőszakolni talán, de hogy jön ide az arisztokrata?

Abban amúgy igazad van, hogy a rendi nemzetfogalom lényegében csak a nemesi címmel rendelkezőkre terjedt ki. Ezért írja a posztoló, hogy Skultéty idején nem létezett mai értelemben vett nemzettudat. Egy jobbágy ugyanis semmilyen nemzethez nem tartozott akkoriban, hiszen ez a "kiváltság" csak a nemességnek adatott meg. Ők pedig magyarok voltak vagy indigenatust kapott külföldiek. Esetleg a kisnemesek között akadt néhány asszimilálódott nemzetiségi.
Ezek közül az asszimilánsok közül azonban a legtöbb szlovák volt (Kossuth-család pl.), mert ők vallásilag nem különültek el a magyarságtól a románokkal és a szerbekkel ellentétben, így a gazdagabbak be tudtak jutni a nemesség soraiba. (A horvátok más kategória, ők a Horvát Királyság nemességét alkották a horvát király alattvalójaként.)

A "szláv jobbágyok" pedig meglehetősen sok nyomot hagytak, elég csak szétnézni Szentendrén. Szláv nép ugyanis sok volt, s míg a szlovákok főleg földművesek, pásztorok, később pedig délre ingázó városi munkások voltak, addig a balkáni szlávok komoly és gazdag kereskedőréteget alkottak, akik jelentős kulturális hagyatékot hagytak hátra. A szlovákok a XIX. század második feléig valóban nem sokat, akkor indult meg a szlovák bázisú városfejlődés többségi szlovák területeken. Ugyanez igaz egyébként a románokra is.

zgabi 2013.06.25. 15:29:16

Ez az egész vita gittrágás a köbön - mondhatná Nemecsek, ha élne még. Tök mindegy, ki milyen fajta. Én például oláhcigány kerékpár- és kábeltolvaly vagyok, de különb magyarnak érzem magam mint bármelyik tót.

2013.06.25. 15:37:25

Kém, akkor végülis te melyik nemzethez tartozónak vallod magad?

Vagy erre direkt nem akarsz válaszolni?

Свобода 2013.06.25. 15:38:05

Egyébként érdemes lenne megnézni, hány olyan történelmi személyiségünk van, amelyeken más nemzeteken osztozunk, méghozzá konfliktus nélkül.
Ilyen például a két Zrínyi (sőt, három a kivégzett Péterrel együtt), akiket egyszerre mondunk a magunkénak mi és a horvátok. És ez akkor sem jelent gondot, ha a határ túlfelén lényegesen nagyobb a kultuszok, különösen a szigetvári hősé.
De lehetne mondani Hunyadi Jánost is, akit a szerbek éreznek erősen magukénak. Azt nem állítják, hogy szerb lett volna, de a kollektív emlékezetben erősen benne maradtak a szerb földön, az ő védelmükben is vívott harcai. A nándorfehérvári vár romjai között pedig évtizedek óta kétnyelvű emlékkő hirdeti a dicsőségét.

Ezek alapján nem hinném, hogy a szlovákokkal ne lehetne egyfajta modus vivendit találni a kérdésben. Ehhez persze túl kellene lépni azon, hogy mindenki magyar, aki Nagy-Magyarországon született, vagy mindenki szlovák, aki az ő határaikon belül.
Hadik például csallóközi magyar kisnemes volt, valószínűleg szlovákul sem beszélt. Skultéty egy szlováklakta vidékről származó jobbágyból lett Habsburg katona. De szlovák családban született többek között Bél Mátyás földrajztudós, Csernoch János esztergomi érsek, Tessedik Sámuel evangélikus lelkész vagy Mikoviny Sámuel mérnök. Akik később Magyarországon, a magyar nemzet tagjaként, ezen a nyelven alkotva váltak híressé. De egy kicsit mindkét népnek van köze hozzájuk.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 15:52:23

@Свобода: Remek ötlet! Amennyiben a drága olvasókat érdekli, szívesen beindítok egy ilyen tematikus sorozatot/rovatot - a már tervbe vett korabeli etnikai magyar politikai elit kisebbségellenes buzerálásait bemutató cikkek mellett - amelyben olyan személyeket mutatok be, akik két, de sokszor hármas kötődésűek (német-szlovák-magyar) lehettek!

Pl. Ján Černoch (Csernoch János) nagy forma volt, tizenegy nyelven (!) tanult meg, csóringer környezetből esztergomi érsek, bíborosi rangig vitte, ami abban a korban is elég meredeken felfelé ívelő karriernek számított! Később elragadta a korszak magyarosító hangulata, (ő is) lelkesen támogatta az 1. vhb-s balkáni hódításokat, együtt, a korabeli magyar elittel és a mai, kedvesen pacifista magyar fabula ellenére, hogy itt csak szegény Tisza Pista állt ellen a háborús hangulatot szító, gonosz labancéknak.

2013.06.25. 15:53:02

Azoknak, akik itt a korabeli Magyarország etnikai összetételét nézegetik és analizálják: Én pl. sose állítottam, hogy születésileg volt magyar az mind, akit később a szó legnemesebb értelmében ez a nemzet annak könyvelt el.

Mert az azt mutatta meg, hogy szerették, kedvelték, megbecsülték, közülük, és őértük valónak látták. De rengeteg nem magyarnak született vallotta magát, korántsem valamiféle fizikai vagy lelki terror ráhatására belül és kívül egyaránt annak.

@a templomi udvarnok:

Valóban, sőt néha még az is megfordul a fejemben, hogy a Jobbiknak toboroz ... Hát a mutatóba még meglévő lelke neki rajta. A sikere, viszont, már megvan 1000 százalékos is, az itteni felhozatalt, meg a nyomban rárepülőket, sőt még szerénységemet elnézve.

Sir Galahad 2013.06.25. 15:53:14

@Свобода: Ha tényleg szlovákul írt, beszélt, nem értem, hogy a szerző miért nem ezt a kézenfekvő érvet vette elő?

2013.06.25. 15:53:39

@Свобода: "Ezek alapján nem hinném, hogy a szlovákokkal ne lehetne egyfajta modus vivendit találni a kérdésben"

így van, hiszen híresen sokat adnak rá, hogy ne lopjanak egyoldalúan történelmet és történelmi személyiségeket maguknak.

Emlékezzünk csak a Szlovák Olimpiai Bizottság pár évvel ezelőtti húzására.

A fenti példáidhoz: NINCS olyan vélekedés, hogy mindenki magyar, aki Nagy-Magyarországon született. Illetve van, de nem számottevő. A magyar hivatalos szemlélet, a történelemtudomány és oktatás bizonyosan nem állítja ezt. Hunyadiról és Zrínyiről sem. Hunyadi Mátyásról sem.

2013.06.25. 15:59:12

@Свобода: és még annyit: talán érdemes lennel elgondolkoznotok Kém barátoddal, hogy ha - amint te is mondod - több nemzettel is konfliktus nélkül osztozunk történelmi személyeken -, akkor mi lehet az oka, hogy ez éppen a tótokkal nem sikerül? biztos, hogy ez a kizárólag a csúnya nacionalista magyarok hibája?

Свобода 2013.06.25. 16:24:39

@gwr: Dehogyis nincs, ha nem is a hivatalos történetírásban, de a közvélekedésben erősen. Az itteni kommentek jó része is amitt hőbörög, mert a posztoló szlováknak mert nevezni egy szlovák anyanyelvű katonát.

A modus vivendi pedig csak kétoldalúan működhet, ez egyértelmű. Mi a Nobel-díjasokat gyűjtögetjük, ők a háborús hősöket, olimpikonokat stb. A normális viszonyhoz normális emberek kellenek mindkét oldalon. A nagyobb bja, hogy egyelőre egyik oldalon sem látni őket túl nagy tömegben.

pushpang (gyilkos ukrán harcidelfin) 2013.06.25. 16:25:48

@Csehszlovák Kém: ez a legszebb benne:

"Az ahogy arról korábban mi is írtunk, az akcióval az a probléma, hogy a Habsburg királyok alatt 81 év alatt 22 hadjáratban részt vett legendás katonát rettentő erőltetett módon akarják szlovákosítani. Ugyanis anakronisztikus a nacionalizmus előtti, teljesen más identitás-viszonyokra ráhúznia a nemzeti sémát. Skultéty egy részben szlovákok által lakott faluból származott, azonban 13 éves korától kezdve egy kizárólag német vezényleti nyelvű hadseregben nőtt fel. Huszárként azonban – függetlenül attól, hogy milyen etnikai háttérrel rendelkezett – egy tipikusan magyar fegyvernem magyar katonájává vált."

Köszi a linket. :D

Свобода 2013.06.25. 16:25:53

@gwr: Egyszer már írtam, ez csak kétoldalúan megy. És ha nem megy, az is kétoldalú.

Egyébként az nem igaz, hogy csak a szlovákokkal van ilyen téren konfliktus. Akad rá példa a románokkal is (a Hunyadiak vagy Kinizsi Pál esetében például), de a szerbekkel sem csak móka és kacagás az élet.

Akikkel talán nincs ilyen ügyben konfliktus, az Ausztria és úgy általában a németek. Pedig Dunát lehetne rekeszteni a német eredetű történelmi figuráinkkal. Megint a szokásos végkövetkeztetés: lenne mit tanulnunk nekünk is, a szomszédoknak is.

hopptarisznya 2013.06.25. 16:26:01

@Csehszlovák Kém: ezt miért nem idézed az indexes cikkből:

(..) "ahogy arról korábban mi is írtunk, az akcióval az a probléma, hogy a Habsburg királyok alatt 81 év alatt 22 hadjáratban részt vett legendás katonát rettentő erőltetett módon akarják szlovákosítani. Ugyanis anakronisztikus a nacionalizmus előtti, teljesen más identitás-viszonyokra ráhúznia a nemzeti sémát. Skultéty egy részben szlovákok által lakott faluból származott, azonban 13 éves korától kezdve egy kizárólag német vezényleti nyelvű hadseregben nőtt fel. Huszárként azonban – függetlenül attól, hogy milyen etnikai háttérrel rendelkezett – egy tipikusan magyar fegyvernem magyar katonájává vált."

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 16:31:09

@pushpang (gyilkos ukrán harcidelfin): @hopptarisznya: Azért nem idézem, mert nyilvánvalóan hülyeség a szóhasználat!

A posztom is arról szól, hogy nem "magyar" katona volt Skultéty-Gábris, de nyilván ez egy komplexebb nyelvújítást igényelne, amire már tettem javaslatot.

Ha megnézed a fejlécet, láthatod, h a cikket az MTI-ből vették át, ami mint olyan a mai etnikai nacionalista kurzus egyik szócsöve, ráadásul elég jól is ismerem azokat, akik most ott dolgoznak, nincsenek illúzióim :P :)

hopptarisznya 2013.06.25. 16:31:44

@Свобода: való igaz! Hullarablásban még sehol nem vagyunk a szlovákokhoz képest.

hopptarisznya 2013.06.25. 16:33:31

@Свобода: mi van? Milyen gesztusok szeretnél még kapni, kedves országrabló barátom? Úgy viselkedtek, mint a náci tisztek, akik folyamatosan a zsidók megértését kérik számon.
Mindkét oldal hibás? Talán mi hoztunk nyelvtörvényt? Talán mi vagyunk olyan pofátlanok, hogy az idegenvezetőket is zaklatjuk a fővárosunkban, ha nem magyarul beszél? Talán mi vesszük el az állampolgárságotokat? NA menj anyádba!

hopptarisznya 2013.06.25. 16:44:39

@Csehszlovák Kém: "...ahogy arról korábban mi is írtunk, az akcióval az a probléma..."

Szóval nyugodj meg. Ez indexes álláspont, nem MTI-s.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 16:49:10

@hopptarisznya: Ha elolvastad a posztot nyilvánvaló miért is hülyeség az idézett mondat.

Legyen az MTI-s vagy indexes.

2013.06.25. 16:49:22

@Свобода: összemosás, összemosás. Ők olimpiai bajnokokat gyűjtenek, egyoldalúan. Zeneszerzőket lopnak, egyoldalúan. A Skultéty-ügyben is az az ügy, hogy fostak Magyarországra kezdetben, senkit nem értesítettek róla, pláne nem akarták megbeszélni a dolgot. CsK a rá jellemző módon a magyar felháborodást állítja pellengérre.
Ez az tipikus féreg latinfocista-stílus: a bíró háta mögött provokálok, rátaposok a másik lábára, vádlin rúgom, amikor viszont az bepöccen, és pofán ver, akkor eljátszom a nagyhalált, és panaszkodom, hogy milyen szemét az a másik.

A Nobel-díjasokról annyit: hol, s melyiket tartja a közvélekedés egyértelműen magyarnak? A megnevezésük "magyar származású" vagy "magyar-amerikai"

Hunyadiakkal kapcsolatban milyen problémáról tudsz? Remélem, nem Funart említed.

Ja, és hát a közvélekedés: ez egy jó szó, mert mindenre rá lehet mondani, de nem kell vesződni annak bizonyításával.
Ha a hivatalos álláspontra nem sikerül ráfogni semmi szart, akkor rákenjük az egész magyarságra.
Az itteni kommenteket tekinted közvélekedésnek?

Tom Bradley 2013.06.25. 17:10:20

@Csehszlovák Kém: csak azért lehet hülyeség, mert te nem értesz egyet vele - ez viszont kevés, mint meggyőző érv.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 17:11:47

@Tom Bradley: Nem azért, mert nem értek vele egyet.

De mint mondtam, ha a posztot elolvasod, beláthatod, miért fasság.

Свобода 2013.06.25. 17:19:12

@hopptarisznya: Hol említettem én, hogy bármit is akarnék kapni? Nem gesztusok kellenek, hanem normálisan gondolkodó emberek. Akik nem hoznak nyelvtörvényt, nem szórakoznak az állampolgáraikkal és nem akarnak megkövezni senkit, ha esetleg szimpatizál a másik féllel.
Ennyi.

petraeus 2013.06.25. 17:23:22

Logikad szerint:
Nem volt magyar merthogy akkor meg nem is volt magyar nemzettudat, ezek szerint akkor "szlovak anyanyelvu Uhor/hungarus" volt "Uhorsko" szulotte, az viszont amint tudjuk egy gonosz allamalakulat volt a "nepek bortone", akkor miert is temetnek ujra egy a gonosz birodalmat kiszolgalo katonat aki raadasul nem is szlovak volt hanem "szlovak anyanyelvu uhor/hungarus???
Nem azt mondom, hogy magyar volt, ahogy feljebb irtam valszeg tenyleg szlovak volt, csak azt mondom, hogy ha a magyar nemzet letet tagadod abban az idoszakban amikor o elt, akkor a szlovaket is tagadnod kene...
Varjuk meg a tabla szoveget, az sokat eldont majd, bar ahogy atvittek szlovakiaba onmagaban minositi az egesz ugyet.

Az viszont tisztessegtelen, hogy a magyar sajto velemenyek bemutatasara (szohasznalat alapjan) Jobbikos es egyeb szelsoseges portalokat hasznalsz, toluk idezzel, jo lenne ha forrast is megjelolnel es nem csak a szelsojobb velemenyekbol szemeznel, a kuruc.info nem egyenlo a magyar kozvelemennyel, vagy akkor a kuruc.infot allitsd szembe a szlovak sovinisztak honlapjaval...

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 17:25:53

@petraeus: Az élet a legjobb rendező, lám az előbb derült ki, hogy egy mti-s (?) indexes (?) gyakornok sem tudta megugrani a lécet a témában, ami a korrekt szóhasználatot illeti.

Nem is állítottam, hogy az alapvetően újszerű és hitelesebb megközelítés egyik napról a másikra elterjedhet. Ilyen ez a popszakma.

Свобода 2013.06.25. 17:26:54

@gwr: A közvélekedés mint olyan nehezen definiálható, de attól még létezik. Például a hivatalos történetírás egyetért abban, hogy a magyar nép finnugor eredetű. Ennek ellenére sokan gondolják, hogy a hunoktól származunk. Nem tudom, hogy pontosan hány százalék, de attól még sokan.

Szerintem amúgy nem mostam össze semmit. Ha a szlovákok olyan személyeket tulajdonítanak a magukénak, akik magyar származásúak, a magyar kultúrkörhöz tartoztak csak éppen azon a területen éltek, akkor egyértelműen nincs igazuk. Ha olyanokat, akiknek szlovák és magyar gyökereik is vannak, akkor pedig abban nincs igazuk, hogy kizárólagosságra törekszenek. Ez végtelen egyszerű lenne, csak gondolkodni kellene, kissé belehelyezkedni a másik nézőpontjába.

Ezt most a szlovákok nem tették meg. Mivel a sír nem magyar területen volt és valószínűleg kétszáz éve halott embereknél állampolgárságról sem nagyon lehet beszélni, ezért nyilván nem is kérhetjük rajtuk jogilag számon. Attól még a korrekt viselkedés megkívánta volna az előzetes egyeztetést. Csak sajnos a korrektség a jelenlegi szlovák vezetésnek nem igazán a sajátja.

Hunyadiak? Ez messze túlmutat Funaron. Mátyás királyt a román himnusz is említi a legnagyobb uralkodóik között(Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine - Vitéz Mihályra és Ştefan cel Mare moldvai fejedelemre utal a másik két név) és az ottaniak szerint az egész család egyértelműen román volt. Ennek annyi az alapja, hogy Hunyadi János valószínűleg egy dél-erdélyi román bojárcsalád leszármazottja. Ez volt az origója a kolozsvári Fadrusz-szobor miatt konfliktusnak, amire olyan feliratot tettek a románok, hogy Mátyás a moldvabányai csatában saját nemzetétől kapott ki.

Tom Bradley 2013.06.25. 17:38:49

@Csehszlovák Kém: saját farkad körül pörögsz az érveléseddel, semmit sem ér.
A posztodból az tűnik ki, hogy nem értesz egyet azzal a mondattal, fasságnak tartod, de az égvilágon semmi logikus, értelmes dologgal nem bizonyítod. Amit csinálsz, az célzott, üzemszerű provokáció már hónapok óta. Magadról semmit nem adsz ki, viszont a magyarságot a végletekig negatív színben tünteted fel, szídod, mocskolod, még akkor is, amikor a poszt témájához épeen semmi köze nem lenne.
A mi pechünk meg az, hogy ezt nem egy kétolvasós blogon nyomod - valszeg az indexnél elég jól (legalább valamit jól csinálsz...) szopkodhatod valakinek a f@szát, mert folyton címlapos vagy. (Aztán persze már fasságnak tartod, amit írnak, illetve először jellemzően másra kened a sz@rt).

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 17:40:23

@Tom Bradley: Jólvan, ezek szerint _semmit_ nem értettél meg az írásból.

Jöhet a következő! :)

2013.06.25. 17:53:17

@Свобода: az első 3 bekezdéseddel egyetértek, ha így gondolod, veled nincs vitám. Max. annyit megjegyzésként: nem azt tagadom, hogy vannak hülye vélemények, csak helyesnek tartanám, ha eldöntenénk, mivel is vitatkozunk, mit tartunk magyar álláspontnak. Az nem megy, hogy nekiugrom egy véleménynek, arról kiderül, hogy Mo-n nem is ez a hivatalos álláspont, és nem is így tanítják a törikönyvek, és akkor egy gyors váltással azt mondjuk, hogy "na de a közvélemény". Lehet a közvéleménnyel is vitatkozni, csak ahhoz meg meló kell, mert ki kell deríteni, hogy mi is az, hány embert takar és valóban domináns-e.

Hunyadiak: hogy Mátyás tisztán magyar vér lenne, azt senki Magyarországon (hivatalos történelemtudományról beszélek) nem állítja. Pont. Hogy mi a hivatalos román álláspont, nem tudom. Jogosan lehetnek rá ők is büszkék.

hopptarisznya 2013.06.25. 17:53:34

@Свобода: azt írtad, normális embereket szeretnél mindkét oldalon. Ebből azt gondolná az ember, hogy te itt nem látsz normális embereket, és egyenlőségjelet teszel a kisebbrendűségi komplexusokkal küzdő szlovákok, és a normális magyarok közé.
Erre írtam, hogy tán csak nem kedves gesztusokat vár szlovákia, azokután, amiket tesz... és ezzel talán kiérdemelnénk az egyenlőségjelet? Pffff... Azok a Gyurcsányos-Bajnais idők elmúltak, amikor a szlovák nyelvtörvényre az volt a "válasz", hogy több pénzt kapott a magyarországi szlovák kisebbség. -és aztán vártunk egy hasonló gesztust, de csak Fico cinikus pofátlanságát kaptuk.

Ezért te csak ne írogass olyanokat, hogy minkét oldalon normálisakat szeretnél már látni, mert közlöm veled, hogy itt normális emberek élnek. Ebben a buliban a tótok a rosszak. Már kábé 20 éve.

Свобода 2013.06.25. 18:03:22

@Csehszlovák Kém: Mondjuk a balkáni hódítások támogatása egy félig szlováktól a pánszláv eszme felfutása idején egészen máshogy vette ki magát, mint a magyar elittől. Csernoch ebben annak az esélyét láthatta, hogy a Monarchia etnikai arányai még tovább billennek a szlávok javára (Bosznia annektálása után szerintem már meg is haladták az 50%-ot).

Az amúgy érdekes kérdés, hogy a szlovák nemzetiségi elit (tehát nem az elmagyarosodott figurák) hogyan viszonyult a háborúhoz annak kitörésekor. Hogy a katonák miként, azt tudjuk az orosz fronton elkövetett tömeges dezertálásokból, de a vezetők és a nép nincs mindig egy hullámhosszon.

Töksi 2013.06.25. 18:04:25

@Csehszlovák Kém: Ha nagyon kukacosak vagyunk, persze csak államjogi szempontból, és így e kukacoskodás nyomán ő tényleg nem volt "magyar" KATONA. Viszont ezen az alapon "szlovák" még annyira sem, viszont leginkább akkor már "osztrák".

EMBERKÉNT viszont volt magyarországi - tegyük fel - tót etnikumú lakos.

Namármost a szlovákok minden jel szerint szlovák katonaként szöktették meg az öreget Aradról, nem szlovák emberként, úgyhogy hülyét csak ők csináltak magukból. Ja, meg te.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 18:16:40

@Töksi: Kár, hogy nem olvasol figyelmesen, idézem magam: "Škultéty nem csak a szlovák és nem csak a magyar, hanem a két nemzet közös tulajdona". Hülyét megint a kedves kommentelő csinált magából! Azzal a megjegyzéssel, hogy kibaszott uncsi olyan kommenteket olvasni, amelyeket a poszt alapból megcáfol, bocs.

"EMBERKÉNT viszont volt magyarországi" - !!!Szóhasználat!!!
Nem "magyarországi", hanem HUNGARUS!
Nem "tót", hanem szláv vagy szlovák! Bizony, ahogy beszéltük abban a korban magyar etnikumról, úgy beszélhetünk szlovákról is!

Az indexes cikk mondatrészlete így hangozna helyesen: ""...egy tipikusan hungarus fegyvernem többes identitású, hungarus katonájává vált."

hopptarisznya 2013.06.25. 18:17:04

@Csehszlovák Kém: szerintem te sem érted az írásod. Az egészből annyi derül ki, hogy lehetett ez is, az is... Majd pofátlanul egyenlőségjelet teszel egy magyar sír feldúlása, és Semjén "zsigeri" reakciója közé. Milyen zsigeri reakció? Mégis mit szeretnél? Hogy kérjünk elnézést, amiért paraszt módjára viselkednek a szlovákok? Vagy helyeseljük, hogy végre feldúlták a sírt???

Az "uhorkós" baromságodra már többen írták: a törökök ilyen alapon kikiálthatnák törökországot a mai németországban. Aztán fölfogadnának pár szakértőt, akik 100 év múlva megállapítják (=hazudják), hogy "Németország" akkoriban igazából "germánia" volt, és azt jelentette a kor emberének, hogy "németek és törökök közös hazája". Szóval KIT NÉZEL HÜLYÉNEK ÖCSÉM??

Magyarország volt kicsim, jobb ha belenyugszol! Ha valaki más nemzet tagjának vallotta magát, az pedig számon volt tartva, hisz te is leírod, hogy az aradi vértanúknak számon tartjuk a származását. Majd csodálkozol, hogy sok szlovák hősnek nem volt? Tudod miért? Mert a kor embere nem tudta, mi az, hogy szlovák! Nem tűnik fel, hogy minden más népnél működik valami, csak pont veletek nem? Vajon miért?

Свобода 2013.06.25. 18:17:15

@gwr: Az a baj ezzel az álláspont-dologgal, hogy a hivatalos dolgok nagyon sok mindent eltakarnak. Például jelenleg a hivatalos felállás, hogy Szlovákia hazánk egyik kiemelt szövetségese: az egyik legfontosabb befektetők vagyunk odaát, egy csomó nemzetközi szervezetben vagyunk közösen tagok (NATO és EU mindenekelőtt), ráadásul ott a visegrádi négyek konzultációs csoportja is.
Akkor ez azt jelenti, hogy mindenki barátként és szövetségesként tekint a szlovákokra? Szerintem nem.
Szerintem egy országot nem fejezhet ki egyetlen álláspont, ezért sokszor figyelembe kell venni olyan nézeteket is , amelyek kimaradtak a történelemkönyvekből, de mégis köztünk élnek. Például aligha kellene sokáig keresni olyan emberek után, aki szerint minden szlovák elszlávosodott magyar. És ennek fordítottját is hiszik jópáran odaát, pedig ez sehol sem hivatalos álláspont.
Az ezzel való vitatkozáshoz tényleg meló kell és reprezentatív felmérések, kutatások, miegymás. Ha szakcikket írnék, joggal köveznének meg, ha elhagynám ezeket. Egy fórumon bizonyos szinten talán beleférhet.

És pár záró gondolat a Hunyadiakról: a hazai történettudomány többnyire egyetért a román eredettel, de ha írnék erről egy blogposztot, valószínűleg 100+ hazaárulózó komment jönne. (No igen, a jó öreg közvélekedés). Román szempontból az a gáz, hogy ők nettó románnak tartották a családot, pont úgy, mint a himnuszukban szereplő Kárpátokon túli vajdákat. Szerencsére tudtommal az elmúlt évtizedekben odaát is elkezdtek páran gondolkodni és finomodik az álláspontjuk.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2013.06.25. 18:33:03

@hopptarisznya: “Az egészből annyi derül ki, hogy lehetett ez is, az is... “

Pff. Hát ezzel a mondattal bizonyítod, h lófaszt se értettél az egészből. Mégegyszer, csak a te kedvedért, utoljára: a mai modern nemzetfelfogások alapján Skultéty sem szlovák, sem magyar nem tartotta magát életében. Szláv/szlovák etnikai származása és Hungarus tudata volt, ráadásul egy német nyelvű munkahelyen dolgozott, a Habsburg birodalom hadseregében.

A tényekkel vitatkozol: abban az időben egy “nemzet” létezett: az uhor avagy a hungarus nemzet. A magyart vagy a szlovákot korabeli szóhasználattal csak “fajnak” tekintették, ma úgy mondanám: etnikumnak. A mai értelemben vett “magyar nemzet” fogalma még a seggemben sem volt. Ez nem kitaláció, ez bizony a nemzetfogalom fejlődésének egy állomása. Jobb, ha megbékélsz vele.

Ja, ahogy te azt elképzeled. A “szlovák” pontosabban a “slovák” alak már az 1440-es években felbukkan írásos dokumentumon, ami jelenti, hogy a szóalak létezett az írástudók körében. Éppúgy mint az, hogy “magyar” vagy “megyer” vagy “magor”. Tartalommal a modern nacionalizmus korában tölti meg az adott etnikum értelmisége, legyen az a magyar vagy a szlovák, ezt hívjuk a modern nemzetek kialakulásának, azaz korabeli fogalommal, “nemzeti ébredésnek”.

fakirbakir 2013.06.29. 10:30:08

Skultety nem szlovak nev, hanem szasz, azaz german. Magyar megfeleloje "soltesz". Jelentese biro. Foglalkozasnev.

Egyebkent szuletett "Gabris". Gabriel, Gabor, ez lehet szlovak is, meg magyar is.

A szuletesi hely valoszinusit,de nem bizonyit semmit. A huszarokat sokszor allomasoztattak az orszag kulonbozo reszein. Skultety apja is huszar volt, ergo egyaltalan nem biztos a szlovak szarmazas.

Etnikai hovatartozast csakis a korabeli iratok alapjan lehetne megallapitani.

Masreszt, az ujratemetes kivitelezese feler egy "hullarablassal".

Hadik Andrasrol meg annyit, hogy egy etimologiai belemagyarazassal akarnak belole szlovakot faragni, az nem szamit,hogy aki kicsit jobban ismeri a csaladfajat, az tudja, hogy apai agon az elso imert osei cserkesz vagy akar tatar felmenokre is utalhatnak....Anyai agon Luxemburgi nemet....

Szegeny Benyovszky-t is szlovaknak nezik, az nem szamit hogy a csalad osei apai agon ugy menekultek lengyelhonba a Zach Felician fele rokonasag miatt a 14. szazadban. Anyai agon pedig Revay.

A festo Mednyanszky is szlovak szerintuk, ahhoz kepest, hogy panszlav ellenes mozgalom alapitoja volt, baratjaval Grunwald Belaval (Grunwald volt az aki a Matica Slovenska-t betiltotta). A mozgalom alapito iratat a festo irta sajat kezuleg.

Csak Mate szlovaksaga egyszeruen meg nevetseges, mivel a Csak genus eredeti szallasterulete a Vertes hegysegnel volt (Csakbereny) es kutatok valoszinusitit az Arpadokkal valo csaladi kapcsolatot.

A tortenelemhamisitas pedig abbol all, szlovakia hadtortenetenek 90 %-a magyar hadtortenet, de ezt egyszeruen nem kepesek beismerni....Hadtortenetet allamokhoz kotit. Volt kozepkori magyar kiralysag azt hiszem ezt nem kell elemezni. Meg a Habsburg era alatt is letezett allamjogilag magyar kiralysag (regnum Hungariae), ahogy peldaul egy 1790 es torveny is kimondta a kiralysag "regnum liberium et independens" volt, ahol egyedul a magyar kiraly szemelye kototte a Habsburg birodalomhoz az orszagot.

Volt, 1745-tol Csaszari es kiralyi hadsereg, ahol a "kiralyi" jelzo a magyar kiralysagra utalt (Maria Terezia altal, orokosodesi haboru miatt), teljesen elkulonitett magyar regimentekkel a birodalmi hadseregben. Et cetera....

Namely 2013.06.29. 10:30:21

Ennek a megoldása csak egyének szintjén képzelhető el. Ha mindkét oldalon rájövünk, hogy a másik oldal is ugyanolyan egyszerű emberekből áll, ugyanúgy a politikusbűnözők által megvezetve.

Remélem jelen lehetek annál a tűznél, amelynél a szlovák és a magyar nép közösen égeti el mindkét oldal uszító politikusait.

bagir 2013.06.29. 10:31:18

@Csehszlovák Kém:
Hol az írásos dokumentum te majom! Mindig csak a hamarabb előbb és egyébb konkrét marhaságok. Ha valamit idézünk arra illik forrásmegjelölést is tenni. De ez titeket nem zavar.
orbánék persze benyalnak nektek is csontig, de ez a többséget nem érdekli.
Az uhor hungarus baromságaidat mindenki röhögi, de te reménytelenül mazochista vagy. Írjad csak tovább a tót őstörténetet, had röhögjünk.
Tudod mint a tót drótos a lánchíd pilonja előtt: " csak azt nézem, mi mesterek mit meg nem csináltunk".

Rózservóterz 2013.06.29. 14:56:47

Ejnye, Kém, remélem nem fog valami agresszívebb ember péppé verni egyszer. Egyenként eltörni sem fogja az ujjaidat, remélem. Kár lenne érted.

Rózservóterz 2013.06.29. 14:56:58

Mi van, retkedék, cenzútázgatsz?

silent76 2013.06.29. 14:57:14

Mire jó a történelemhamisítás?
Miért nem lehetett ott hagyni, ahol volt.

cyberworms 2013.06.29. 14:57:41

@Csehszlovák Kém

Pozsony lakossága 1910-ben: 78 223 lakosából 32 790 német (42%), 31 705 magyar (41%), 11 673 szlovák (15%)

Kérlek válaszolj hogyan lett szlovák főváros 15%-nyi szlovák lakossággal szlovák múlt nélkül?
Nem beszélve Kassa, Komárom.... szinte 100% magyar városok elcsatolásától. Ez az igazság? Erről írj véleményt.

Aztán a Benes dekrétumok, a több százezer magyar elüldözéséről, a szlovákosításról, a vagyonelkobzásról...

GERI87 2013.06.29. 15:00:54

"Tudom, ez odabasz: 1918 előtt nem létezett, a mai értelemben vett Magyarország"

A '18 elött kicsit félrevezető...a XIX.sz-i magyar állam ugyanis már csak a magyarok állama akart lenni és ekként viselkedett.

A '18 utáni ország is Magyarország volt, nem lett új állam, csak kisebb lett és homogén nemzetállam.

"a magyar nyelvben is létezik, nemcsak a környező népek nyelvén: Hungária-Magyarország, Uhorsko-Madarsko."

Nem létezik, a magyar nyelv nem használja a hungária elnevezést, ez egy archaikus, historizáló giccses névalak..annyi értelme sincs mint Svájcot Helvétiázni.

Hungarusnak csak a nemes tartotta magát és ez "nemesi nemzet" volt, se nem államnemzeti se nem etnikai nemzet nem volt, a köznép az etnikai, vallási, társadalmi osztálybéli identitásán túl egyszerűen a királyság alattvalója volt, nem volt hungarus és nem volt közös államnemzeti identitás sem.

2013.06.29. 15:01:12

@Свобода: de igenis a hivatalos álláspont az elsődleges. Az az alap. Az a számonkérhető.

Az egyéni vélemények nem. CsK is nyugodtan írhatja csúsztatásait, féligazságai, ordas hazugságait és provokatív ostobaságait, abszolút belefér. Ahogy szellemi ikertestvére, Slota is teheti. Pontosan addig, míg nem mérvadó a véleménye.

A szlovákokkal az a baj, hogy hivatalosan, intézményes keetek között hazudnak maguknak történelmet, hogy állami szinten óvják a Benes-dekrétumokat és korlátozzák a magyar kisebbséget nyelvhasználati jogukban. És ezzel semmilyen módon nem egyenrangú, hogy milyen a magyar "közvélekedés" - bármi is legyen az.

Almát csal almával hasonlítsunk össze.

És nem, nem nacionalizmus kimondani, hogy ebben az összevetésben döntően a szlovákok a rossz fiúk.

valasz a KE-nek 2013.06.29. 15:01:43

Az a baj az írásoddal meg veled, hogy egy hosszú posztban elrejtesz pár objektívnek szánt gondolatot, amit aztán hosszas fejtegetések során keresztül teljesen lenullázol, ellentétében fordítasz. Amikor ezt valaki felveti, akkor meg azzal spórolod meg az érdemi vitát, hogy nagy diadalmasan felmutatod a pontosan e célból elhelyezett objektív gondolatot, miközben szándékosan úgy teszel, mintha nem tudnád, hogy az írásod üzenete éppen ellentétes ezzel. Gyakorlatilag a szocializmus alatti gyakorlat modern megfelelőjét alkalmazod: akkor hogy megjelenhessen egy, a hivatalos állásponttal nem egyező írás, a szerzők beillesztettek egy-két vörös farkincának nevezett gondolatot. Te ugyanezt csinálod: hogy ne érhesse szó a ház elejét, beillesztesz egy-két objektívebb mondatot egy alapvetően elfogult írásba.

Csak pár példa súlyos elfogultságodra.

Azzal kezded, hogy: „Igazi gyöngyszem a Škultéty sztori, különösen szórakoztató a magyar narratíva előadásában”. Egy szót sem ejtesz az eredeti történésről, miszerint a szlovákok nagy suttyomban kihantoltattak egy 200 éve Aradon, magyar feliratú sír alatt nyugvó, a korabeli Magyar Királyság hadseregében szolgált katonát, akit mint a szlovák hadtörténet (sic!) nagy alakját akarnak eltemetni. Nem, az eredeti történet nem fontos neked, te rögtön a magyar narratíváról kezdesz értekezni.

Vagy lássuk a „De miért temették újra szlovákként?” szakaszt.
Ezzel kezded: „Egy régebbi korokban élt közszereplő újratemetése nacionalista-politikai tartalommal erősen megtámogatott (ritualé) esemény.” Na, itt a vörös farkinca. Egy objektív mondat, az ember azt várná ezek után szépen kifejted, hogy mely szlovák nacionalista-politikai tartalom áll a 200 éve Aradon nyugvó katona újratemetése mögött, de nem. Te inkább folytatod egy hosszas fejtegetéssel arról, hogy Skultéty korában a nemzetfogalom mennyire más volt. Ami igaz, de nem válasz sem arra a kérdésre, hogy miért is temették akkor újra szlovákként, sem arra hogy újratemetése milyen szlovák nacionalista politikai megfontolásból lett esemény.

Írásodból rettenetesen kilóg a lóláb. Ahelyett, hogy valóban objektíven rámutatnál a szlovák nemzettudat görcseire, komplexusaira, nacionalista, történelemhamisítástól sem visszariadó túlkapásaira, szóval mindarra, amit olyan nagy buzgósággal kárhoztatsz a magyaroknál, szóval mindezek helyett te inkább ezt az esetet is arra használod fel, hogy a magyarokat kárhoztasd és a szlovákokat mentegesd. Ezért nincs esélyed sem valóban objektívnek feltűnni. Semmivel nem vagy elfogulatlanabb, mint azok, akiket kárhoztatsz és akiktől különbnek tartod magad.

pushpang (gyilkos ukrán harcidelfin) 2013.06.29. 15:06:22

Valami egyházi archívumban nincs meg az az anyakönyv, amikor ez a derék huszár született?
Már az eredeti persze...

Amúgy meg nem hagy nyugodni néhány kérdés.
Miért is nem pihenhetett jól megszokott nyughelyén szegény öreg? Hegyesmajtény polgármesterasszonyának vajh' hogy és miért támadt ez a remek ötlete, hogy sub rosa kikérje a románoktól a maradványokat?

Most majd az lesz, hogy az összes szerencsétlen (urambocsá' híres vagy sikeres) magyar, aki annak idején pechére egy, a jelenlegi szlovákia területén lévő településen született vagy csak betette oda a lábát néhány hétre, azt kihantoltatják és odaszállítják és kikiáltják szlováknak?

ottomoll 2013.06.29. 15:07:43

Még szórakoztató is lenne figyelni, ahogy a szlovákok megpróbálnak maguknak történelmet lopni, ha nem egy majdnem kétszáz éves sírhelyet bolygatott volna meg a szlovák- román véd és dacszövetség, amely az aradi temető fontos emlékhelye volt.
Tényleg ennyire rosszul állnak történelmi hősök tekintetében, hogy egy több száz kilométerre lévő sírt kell megzavarni?
Skultéty származása nem tisztázott. Amit tudni lehet róla, hogy anyja magyar volt(Kovács) apja pedig szintén huszár. Tudott magyarul, szlovákul és németül.
www.naraiskultety.hu/cikkek/hires-skultetyak/skultety-laszlo--a-vilag-legoregebb-huszarja--1738-1831-.html
Egész életében a magyar uralkodót szolgálta egy rendi huszárezredben (Ne feledjük Mária Terézia idejében még nem létezett az osztrák császári cím, Német -Római Császár pedig neme miatt nem lehetett.) Ugyan mi kötötte volna Skultétyt a szlováksághoz, még ha arról a környéről is származott? Aggastyán koráig magyar huszár maradt. Nem kérte ki az obsitot, nem akart visszatérni Mojtényba.(Egyébként egy 1910-es etnikai felmérés mennyire releváns az 18. sz első felét tekintve?)
Utolsó időszakát Aradon töltötte. Talán még azt is megkérdezték tőle, hogy hol szeretne nyugodni...

U.I: Az külön "teszik", hogy a posztban a kőszegi születésű Hadik András, és az alispán ivadék Ottlyk György szlovák származása egyáltalán szóba kerülhet.

hopptarisznya 2013.06.29. 15:07:52

@Csehszlovák Kém: játék a szavakkal. Ez az ország azelőtt is létezek, hogy a hozzád hasonló jövevényeket befogadta volna. És nem uhorskók, meg hungarusok lakták és alapították, hanem magyarok.

Töksi 2013.06.29. 15:08:09

@Csehszlovák Kém:
Senkinek nem a tulajdona, te tökfej... :-))
A szlovák erőlködésnek nyögés a vége, katonai parádé meg minden lófasz, miközben SZLOVÁK KATONA az biztosan nem volt szegény kisöreg.
Olyanról úgy 20 éve beszélhetünk. Előtte magyar vagy osztrák vagy csehszlovák katona volt aki a mai Szlovákia területén lett besorozva, bármely etnikumhoz is tartozott.
Ezt a hungarus hülyeséget meg felejtsd már el, röhejes vagy ezzel az erőlködéssel. :-)))
De ha hungarus, akkor tót ;-)

Свобода 2013.06.29. 15:08:15

@hopptarisznya: Normális emberek mindkét oldalon vannak, csak nem elegen. Ha úgy gondolod, hogy magyar oldalon csupa korrekt, értelmes, a dolgokhoz gondolkodva és mérlegelve hozzáálló ember van, akkor előbb-utóbb nagyot fogsz csalódni. Korlátolt bunkókkal tele a padlás a Duna mindkét oldalán és jelentős részben azért vannak a konfliktusok, mert a vezetők az ő igényeiket akarják kiszolgálni.

Ha a "buli" alatt a Skultéty-ügyet érted, akkor igen, ebben a szlovákok a rosszak, ez kétségtelen. Meg még elég sok minden másban. Nekik is lenne mit tanulni mondjuk a németektől és a franciáktól.

cyberworms 2013.06.29. 15:32:19

Csehszlovákiához 1920-ban 884 000 magyar kerül, erről írd meg a véleményed, ez szerinted az igazság? Kíváncsi lennék te mit szólnál ha hirtelen Kínához kerülnél, aztán később már tilos lenne másképp beszélned, mint kínaiul...

cyberworms 2013.07.02. 10:39:31

Azt már tudjuk, hogy nagyon sok "magyarul beszélő" de nem magyar ember van, akinek minden célja és minden módon ócsárolni a magyarságot, arra lennék kíváncsi vajon például olyan szlovákul beszélők vannak-e akik ugyanezt teszik Szlovákiában, vagy ez csak nálunk divat? Mert ha igen, akkor pont ezen emberek miatt következett be Trianon is.

pushpang (gyilkos ukrán harcidelfin) 2013.07.02. 10:43:16

Megnéztem azt a magyar nyelvű táblát is.

Valóban tele van helyesírási hibákkal, betűcserékkel és értelmetlen mondatokkal.

Ez titeket minősít.

Geszler Herrmann 2013.07.09. 18:51:10

Te iszol, hogy ennyi hülyeséget összeírsz? Igazából nem értem ez egy antifasiszta vagy szlovák soviniszta blog? Mert mintha a szlovák nácik erősen penetráns szagú érveit hallanám vissza ebből a trágyahalomból amit itt összehordtál.
Történelemből még az értségig sem jutnál Magyarországon, de az új szlovák történetírás vagy hamisíitás biztosan keblére ölel. Hajrá az ostobaság rendíthetetlen útján, megnyugtat mikor ilyen ekkor vehemenciával próbálják elmagyarázni a fehérről, hogy fekete. Egy antifasiszta a fasizmus rögös útján. Azon még nem gondolkoztál, hogy összehozz egy hasonlóan erős írást a szláv (elsősorban a szlovák) faj felsőbbrendűségéről? A hol a szlovák felírt pedig hibátlan érv, ha 100 éve sem volt kétnyelvűség egy soknemzetiségű államban (itt az Osztrák-Magyar Monarchiára gondolok) akkor ez most miért probléma? Hát, ha neked el kell magyarázni akkor hülyébb vagy kistáska mint gondoltam....
süti beállítások módosítása