Tendenciózus és demagóg sorozatindító poszt jelent meg a Mandiner blogon Magyarosítás - Kis szlovák Legendárium I. címmel, amely a szerzők szándéka szerint az úgynevezett szlovák legendákat vizsgálja meg és mutatja be a magyar olvasóközönségnek. A szerzők törekvése szép, mert senki nem tagadja, hogy a szlovák társadalomban mai napig működnek megcsontosodott elképzelések a magyarokról, de a Mandineren megjelent végeredmény meglehetősen lehangolóra sikeredett. Sajnálatos, hogy a fiatalabb történészek egy része továbbra sem képes múltjával szembenézni és tovább mosdatják a szerecsent, ami jó néhányszor már pofára ejtette a magyarokat történelmük során. Az általunk felháborodást kiváltó poszt a magyarosítás jelenségét erősen bagatelizálja, ártatlan jelenségről ír a szerzőpáros. Először is, nézzük meg a fogalmat közelebbről, miért fordulhat elő az a helyzet, hogy talán nincs olyan szlovák, aki ne ismerné ezt a szót.

A magyarosítás, mint történelmi fogalom, a dualista Uhorszkó kormányának és egyéb állami szerveinek intézkedéseinek és erőfeszítéseinek összessége, amely Uhorszkó nem magyar lakosságának elmagyarorsítását szolgálta a 19. század végétől az első világháború végéig. A folyamat végén, az utolsó magyar 1910-es népszámlálás szerint, Uhorszó 20 867 077 lakosából - Horvátországgal és Szlavóniával együtt - a magyar lakosság aránya mindössze 48,2%-ot tett ki. Uhorszkó hivatalos nyelve a 19 század hatvanas évtizedéig a latin nyelv volt, átmenetileg vált hivatalos nyelvvé a magyar 1844 és 1848 és a német 1848 és 1860 között. Ezt követően aztán kizárólag a magyar lett a hivatalos nyelv. Szlovák szempontból a magyarosítás fogalmába tartozik, többek között: a nem magyar nyelvű iskolák bezárása, az elemi népiskolákban a magyar nyelv bevezetése, a nemzetiségi szervezetek és egyesületek felszámolása és állami, magyarosító intézmények, például a Felvidéki Magyar Kulturális Egyesület (FEMKE) megalapítása, az 1868-as nemzetiségi törvény gyakorlaton kívül helyezése, a Matica slovenska betiltása, a csernovai mészárlás, és az 1907-es Apponyi-féle törvények. A magyarosítás fő oka az egyetlen politikai nemzet fikciója, amelyet különösen a Kiegyezés után hangoztattak a magyar politikusok. Uhorszkóban az 1880-as évektől a nemzetiségi iskolai hálózat összeomlott és emelkedni kezdett a magukat magyar etnikumhoz sorolók száma. A magyarosítás elsősorban a városokban fejtethette ki hatását, ezért elsősorban a németek és s zsidó származású emberek magyarosodtak el, tehát azok a nemzetiségek, akik többségükben a városokban éltek. Kisebb mértékben a szlovákok közt is kimutatható volt a magyarosítás hatása, de sokkal kevesebb eredménnyel járt a törekvés a románok és a szerbek között, akik vallásilag is különböztek a magyaroktól, és a határ túloldalán lévő anyaországuk is képes volt e kisebbségek nemzeti öntudatát erősíteni.

"Azzal mentegetik a szlovák politika asszimilációs törekvéseit, vagy magyarellenes megnyilvánulásait, hogy „rossz történelmi tapasztalataink vannak a magyarsággal”, és hogy a „szlovákiai magyarok tulajdonképpen mind asszimilált szlovákok”. - írják a szerzők. Hiba lenne túlságosan általánosítani, válasszuk szét a két állítást. Uhorszkóban létezett nemzetiségi elnyomás (národny tlak), ez valóban egy általánosan elterjedt toposz, de hogy a szlovákiai magyarok elmagyarosított szlovákok lennének, nos az távolról sem ilyen elterjedt, mint ahogy azt a szerzők sugallják. Itt csak bízni tudunk abban, hogy állításuk, miszerint - "különösen az utóbbi érv tartja magát nagyon makacsul a szlovák közvéleményben" - csupán tájékozatlanságból és kellő személyes tapasztalat hiányából fakad, bizonyára ők is tudják, hogy inkább csak a Slota-féle nacionalista körökben népszerű ez az elképzelés. Hacsak nem úgy gondolkodnak a szerzők, mint a magyar parlament elnöke, hogy minden szlovák politikusban létezik egy kis Slota, de akkor az már nem történetírás. Ami jóval elterjedtebb toposznak tartunk a szlovákok körében, az a magyarok ázsiai származása, hogy a magyar törzsek Ázsiából érkeztek.

"Tény, az 1867-től fejlődő magyar állam igen erős vonzerővel bírt a szlovák nemzetiségűek körében." - írják a szerzők. Nos, ez egy nagyon leegyszerűsített és általánosító, nacionalista világnézeten alapuló bullshit. Először is, az állam csak azok számára bírt vonzerővel, akik anyagi előnyökhöz juthattak létezéséből. A paraszt és a munkás számára - legyen az tót vagy magyar - de esetünkben hatványozottan érvényes az állítás a szlovák parasztokra, az állam egy absztrakt konceptum volt, amely elsősorban a szolgabíró, notárius, tanár, esetleg az alispán és a megyei választások idején megjelenő "politikusok" személyében testesült meg és ezek az emberek, túlnyomórészt többé vagy kevésbé beképzelt "úri" magyar nacionalisták voltak, akik a tótokat lekezelően és nem ritkán megvetéssel kezelték. Másodszor, ha az "állam vonzereje" nem azon alapszik, hogy az adott egyénnek direkt érdeke kötődne az adott állam létezéséhez, akkor ez ideológikus nevelés eredménye lehet - ez a kondíció viszont, egészen az első világháborúig nem volt elégségesen jelen, illetve nem hozta meg a gyümölcseit, ahhoz, hogy kijelentsük: itt valamiféle vonzalom létzett a szlovák nemzetiségűek - vagy akár a magyar nemzetiségűek - és a "magyar állam" között. Itt érdemes megjegyezni, hogy az például az 1900-as népszámlálás adataiból kiderült: a nem magyar lakosság több, mint negyven százaléka nemhogy nem beszél magyarul, de még csak nem is értett. Az 1879:XVIII tc. értelmében az általános iskolákban a  hivatalos nyelv kötelező bevezetése ellenére 1900-ban 3343 nem magyar elemi iskolából 1340 iskolában magyar nyelvet egyáltalán nem vagy csak felethető eredményességgel tanítottak. Általában elmondható, hogy a magyar parasztság között is relatíve lassan terjedt a nacionalizmus, mint világnézet. A korabeli politikai, kulturális élet szereplői között különbséget kell tudni tenni. Attól, hogy valaki magyarul beszélt - pontosabban, valamelyik magyar tájszólással - még nem lehet automatikusan kijelenteni, hogy vonzódott a "magyar haza" iránt. Először ugyanis indoktrinálni kellett, bele kellett az illetőbe nevelni ezt a vonzalmat - úgy, mint például ahogy korábban a poszt szerzőibe is belenevelték.

"Magukat szlovák nemzeti vezetőknek gondoló értelmiségiek azáltal, hogy 1848/49-ben lepaktáltak Béccsel, csúfosan leszerepeltek a szlovákság körében, ami az intelligensebb szlovák rétegekben, elsősorban a nemességben és a polgárságban megerősítette a hungarus tudatott és elidegenítette a szlovák nemzeti eszmétől." - írják a szerzők és ez az állítás is sajnos egy hatalmas fabula. Egyszerűen nem igaz. Levéltári példák tucatjai állnak rendelkezésünkre, amely alapján bizonyítani tudjuk, hogy az uhorszkói, szlovákok lakta vidékeken semmilyen elidegenedés nem következett be. A terjedelemi okokból, hadd idézzünk csak egyet 1901-ből, a Nyitra megyei miavai járási főszolgabíró jelentéséből, amelyben a járási nemzetiségek általános állapotáról jelent a főispán felé: "A Cseh-Tót-Egység (Cesko-Slovensko Jednota) eszméjét illetőleg, mint a nemzetiségi érzületű tótság körében egyáltalában, úgy járásom tót nemzetiségénél is kétféle nézet uralkodik. Az egyik, a túlnyomó rész teljes sympáthiával csatlakozik a mozgalomhoz s levonja ez iránynak az összes következményeit s kiindulva abból, hogy a tót nyelv csupán egy idiomája a csehnek, helyesli a tót nyelv és irodalom elcsehesítését, mint az egység egyik föfeltételét. A másik, a kisebbik rész szintén a cseh-tót szövetség álláspontját vallja, kivánja a népfajok egyesülését, de ezen egyesülés federalisztikus jellegét akarja fenntartani alyképen, hogy a nemzeti egység mellett maradjon meg a két népfaj nyelvi és irodalmi különállása... Végeredményben tehát mindkét irány egyenlő következményekre, a cseh és tót népfajoknak közös, politikai egységgé való kapcsolására vezet...A magyar nemzeti állam szempontjából ezt nagyon veszélyesnek tartom...Végezetül azt ajánlom, hogy magyar katonai csapatok legyenek odavezényelve a környékre. Ez nagyon célravezeto és üdvös dolog lenne, ezért bármily nehézségek árán meg kellene kisérelni oda vezényeltetni magyar egyégeket, mert más szellem, más vér és más gondolkodás kering csakhamar az oly vidéken, a hol a magyar katonaság néhány évet eltölt!"

"Tagadhatatlan, hogy a dualizmus-kori Magyarország nemzetiségpolitikája verbális szinten a magyar szupremáciát hangoztatta, a szlovák nemzeti vezetőkkel szemben pedig gyakran az erős kéz politikáját érvényesítette, amely sajtóperekben, intézmények bezárásában és hatósági zaklatásokban nyilvánult meg. Természetesen léteztek „aktív” magyarosító intézkedések is. A magyar állam több olyan intézményt támogatott, amelyek célja az volt, hogy a magyar kultúrát a nem magyar-ajkú népesség körében terjessze. Ezek tevékenysége többnyire abban nyilvánult meg, hogy olvasóköröket, könyvtárakat létesítettek és egy adott papot, vagy tanítót ösztöndíjban részesítettek, ha magyarul prédikált, vagy ha..."   - írják a szerzők, de itt is kijelenthetjük, hogy ez az állításuk is meglehetősen tendenciózus, mert elhallgatja az események negatív oldalát. Vagyis: nem csak a magyar nyelv terjesztése folytatódott nagy lendülettel, hanem a nem magyar nyelvek és kultúrák aktív korlátozása is illetve, hogy a mindennapi életben az állami és megyei adminisztráció tagjai hogyan basztatták a tótokat. A népszólásokról nem is beszélve. Itt most kiteszem a 18-as karikát és idézek néhány korabeli szólást Margalits-féle gyűjtés alapján: Búsul, mint tót a kurvaanyja után. Állj fel lószar, légy tóttá!, Fogadd be a tótot, kiver a házadból, Magyarnak korsó, németnek borsó, tótnak koporsó, Mit szuszogsz, mint tót a pinában, Nekiesett mint, tót a kurvaanyjának, Tót zefír (fing), Tótnak délig esze (délután részeg), Egyetek tótok, meghalt apátok, Elcsépelték (megverték), mint a tót búzát, Leesett az uborkafáról, mint tótok királya a fehér kancáról, Pénzibe van, mint tótnak a szappan (nem mosdik), stb. A lényeg, hogy az állami és megyei adminisztráció tagjai lenézték a tót parasztot - ugyanúgy ahogy a magyart is - mert paraszt volt és mert tót. Amikor magyarosításról, mint káros folyamatról beszélünk, figyelembe kell venni tehát a mindennapi gyakorlatot is, az apró tűszúrásokat és a tyúkszemrehágásokat - ahogy Tisza István jelentette ki egyszer és ahogy helyesen a blog szerzője is idézi - a lenézést és megaláztatást is.

"Ugyanakkor viszont gyakorlati szinten még a magyar történészek is elfeledkeznek olyan apróságokról, hogy miért fordították a dualizmus-kori Magyarországon szlovák nyelvre a törvényeket (ahogy azt bejegyzésünk illusztrációja is mutatja), vagy hogy miért pénzelt a magyar kormány szlovák újságokat."  - érvelnek álságosan a poszt szerzői. Ezt a nagyon szép és nagyon önztlen cselekedet mindössze arról szólt, hogy az állami szervek e lefordított művek segítségével tudták folytatni kampányuk a korabeli szlovák nacionalisták ellen, és a budapesti kormányhoz közel álló újságokban próbálták meggyőzni az olvasókat, hogyan kell magyarul tanulni, beszélni, olvasni, álmodni, érezni. Nyilván megköszönték nekik. Persze, azért néha került hiba a gépezetbe itt is, hagy idézzek újra egy jelentést 1902-ből, amelyet Galgócz járás főszolgabírája küldött főispánjának: "....évi szubvenciót kérünk a kormánytól (ill. kéri a főispánt hogy kérjen a kormánytól) a „Galgócz és Vidéke“ nevű hetilapra, amely három nyelven jelenik meg. Úgy tűnik hogy ez az egyetlen trilingualis lap a vármegyében. A főszolgabiró szerint a lap a tót nyelvű mellékletével, amely a leghazafiasabb irányban van vezetve népies modorban, eredményesen munkálkodik azon, hogy a tót nép minden körülmények között igaz magyar hazafinak vallja magát. Ugyanakkor a kormány támogatásával kiadott tót lapok a mi vármegyénk területén kello missiót nem is teljesithetnek minthogy azok nyelvezete az észak és keletre fekvő vármegyék tót ajkú lakoságának a nyelvén vannak szerkesztve, a mely nyelvet a mi tótjaink meg sem értenek....“
Kapufa.

"Külön kategóriát képez a Lex Apponyi, amelyet csak az kritizálhat, aki nincs tisztában a mai szlovák gyakorlattal a nemzetiségi iskolákban. Ugyanis míg például Šrobár, Hlinka, vagy Šoltésová a „brutális magyarosítás” idején olyan népiskolákba járhattak, ahol egyáltalán nem tanították a magyar nyelvet - álítják a post szerzői, de sajnos ez sem állja meg a helyét. Uhorszkóban 1867-es Kiegyezést követően vezették be a kötelező népoktatást, majd azt ezt követő évtizedekben került sor a modern oktatási rendszer kiépítésére is. Az 1868-as nemzetiségi törvény úgy rendelkezett, hogy minden növendék anyanyelvén kapjon oktatást. Trefort Ágoston minisztersége alatt, 1879-ben született meg a törvénycikk a magyar nyelv kötelező tanításáról. A törvény 4. paragrafusában szerepelt a hirhedt kitétel, miszerint a magyar nyelv bevezetése valamennyi nyilvános népiskolában kötelező és bevezetését - amennyiben nincs megfelelő tanár - fokozatosan kell bevezetni: 1882 után csak azt a tanárt alkalmazhatták, aki letette magyar nyelvből a megfelelő vizsgákat. A már tanító tömegek esetében pedig négy évet adtak a magyar nyelv elsajátítására. Még ugyanebben az évben született meg az a törvény, hogy a nem magyar tannyelvű népiskolák tantervében a magyar beszéd tanítására heti kilenc óra, a magyar nyelv írás-, és olvasásra heti nyolc órát kell fordítani. 1900-ban, a postunk elején is közölt statisztikák lehangoló hatására belátóbb hangokat is lehetett hallani a magyarosítási folyamat méretét illetőn. Beksics Gusztáv, a korszak egyik neves személyisége ezt írta 1883-as kiadású Magyarság és magyarosítás című könyvében: "a megvívhatatlan pontokra ne pazaroljuk erőnket. Vagy tíz megye grammatikailag feladható, ha több, mint negyvenben a magyar nyelv fog uralkodni". A tortenelemportal.hu szerzőinek legdemagógabb állításával ellentétben, vajon az általuk felsorolt szlovák történelmi személyiségk honnan tanultak volna meg magyarul? Mert tudtak.

 "Szintén a homályba vész egy olyan apróság is, hogy a mai irodalmi szlovák nyelvet a magyar belügyminisztérium egyik magas beosztású alkalmazottja kezdeményezésére kodifikálták, és az adott alkalmazott ehhez a munkához jelentős ösztöndíjban részesült, amit a miniszter személyesen jóváhagyott." - mutatnak rá a poszt szerzői, de tévesen, állításuk színtiszta tudatlanság. Czambel Samu nem kodifikálta az irodalmi nyelvet, hanem nyelvtörténeti munkákat írt, amelyekben - egyébként helyesen - azt bizonyította be elméletével, hogy a tót tájszólások, nyelvjárások nem a cseh nyelv dialektusai, hanem önálló nyelvcsoport. Ezért, és csakis ezért részesült az uhorszkói államtól anyagi támogatásban, mert tudományos munkásságát komoly politikai érvként is fel lehetett használni a "csehszlovakizmus" elleni harcban és propagandában és nem azért, mert a budapesti kormányzat olyan szívén viselte volna a kedves tót parasztság kultúrszintjének emelését. Az Uhorszkóban megfigyelt technika aztán folytatódott a Horthy Miklós-féle Magyar Királyságban és később - egy másik kikiáltott uralkodó politikai nemzet részéről - Csehszlovákiában is. Ajánlom a poszt szerzőinek, hogy olvassák el Szarka Lászlótól a Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzeti politika és Tilkovszky Loránt a két világháború közti Magyarország nemzetiségi politikájáról szóló könyveit. A poszt szerzői mindenhol nacionalizmust vélnek felfedezni csak Magyarországon nem. Ez a tény önmagában arról árulkodik, hogy a poszt szerzői éppolyan nacionalisták akiket kritizálni próbálnak, ezért képtelenek belátni, hogy ugyanazok a jelenségek működtek és működnek a térség minden országában. "Az 1920 előtti Magyarország nem volt tökéletes. Nemzetiségpolitikája nem volt okos. A kor francia, brit, német, szerb vagy éppen román gyakorlatához képest azonban egyáltalán nem volt elnyomó" - írják az urak. A dotoho.blog.hu inkabb ugy fogalmazna, hogy a egyformán "elnyomó" rendszerek működtek a felsorolt országokban.

706 komment · 3 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://dotoho.blog.hu/api/trackback/id/tr462978177

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Magyarosítás - Válasz Csehszlovák Kémnek 2011.07.08. 12:07:46

Az Alföldre vitt szlovák árvák „deportálásának” emléktáblája Pozsonyban  Kis szlovák legendárium, reakció egy reakcióra, kis késéssel egy több hetes külföldi tartózkodás miatt.   Csehszlovák Kém blogger Prágából sok mindennel megv...

Trackback: Cizellált politikai vita időközben 2011.06.13. 20:32:55

Juhász Oszkár, a Jobbik gyöngyöspatai polgármester-jelöltje azt állítja, hogy az időközi választásra szintén készülő Eszes Tamás, a Véderő parancsnoka verni kezdte vasárnap hajnali egyeztetésükön. A bilincselésnek ellenszegülő Eszest előállította a ren...

Trackback: EU: Centralizáció vagy bukás 2011.06.13. 11:37:37

A posztot a Férfiblog Posztja indukálta, kommentelni akartam, de hosszabb lett:)Ez az EU-t a jelenlegi formájában elnyeli a történelem. Nem ésszerű erős centralizáció nélkül összeengedni 27 olyan országot akik 50 éve még egymást mészárolták és azt mond...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

pikkbubi 2011.06.14. 02:45:12

1920. október 3.
Zólyomban a Nemzetvédelem (Národná ochrana) elnevezésű militáns szlovák nacionalista társadalmi szervezet, valamint a Csehszlovák Solymok Közössége (Československá obec sokolská) magyarellenes utcai zavargásokat provokál. Az ekkor még részben magyarok által is lakott város magyarságát a rendbontók a következő szövegű uszító felhívással próbálják megfélemlíteni. „A mai nappal kimerült a mi türelmünk és engedékenységünk. Nyilvánosan kijelentjük, hogy mától kezdve nem tűrjük az utcán, az üzletekben, a nyilvános helyiségekben és főképpen az állami vagy városi hivatalokban a magyar nyelvet. Nyelvünknek jogait és a mi államunknak létét kérlelhetelenül fogjuk megvédelmezni. Minden hivatalnak, legyen az akár állami, akár magánhivatal, de különösen a városházának, a polgármestereknek és a kereskedőknek szívükre kötjük, hogy két nap leforgása alatt távolítsák el a házakról a magyar táblákat és feliratokat, és pótolják azokat szlovák feliratokkal. Aki a mi felszólításunknak nem engedelmeskedik, az számoljon a következményekkel.”

pikkbubi 2011.06.14. 02:48:58

1923. július 19.
A Csehszlovák Nemzeti Demokrata Párt Pozsonyban megjelenő lapja, a Bratislavské noviny uszító hangvételű vezércikkben kel ki a magyar nyelv és a magyarok ellen. Különösen nehezményezi, hogy olyan emberek is akadnak, akik állami alkalmazott létükre sem átallanak magyarul beszélni. „Nézzétek csak meg a mi szlovák városaink utcáit, sőt nézzétek meg a mi falusi értelmiségünket a családi vagy társadalmi érintkezésben! Oly kihívóan, oly provokálóan beszélnek, hogy az embernek sokszor viszket a tenyere és mérgét szívese kiöntené azokra a magyar szájakra” – írja J. Smida, a vezércikk szerzője. Tanácsa a „nemzethű” szlovákok felé a következő: „Minden kereskedőt, iparost bojkottálni kell, akinek magyar a társalgási nyelve /…/. Feltűnően kerüljétek el azokat az embereket és az olyan táraságot, amelyben magyarul beszélnek, nyilvánítsátok ki előttük megvetéseteket /…/. Ahol csak tehetitek, nyilvánosan torkoljátok le azokat, akik akár az utcán, akár tárasságban magyarul beszélnek. Minden városban, minden községben fogjatok össze néhányan a szlovák nyelv védelmére, illetve a magyar nyelv visszaszorítására, és minden törvényes eszközzel korlátozzátok a magyar szót.”

Azasöndör 2011.06.14. 03:00:52

provokatőr, süllyedj el.
Uhorszkó meg a persze. azóta vagyunk rosszban a tótokkal, amióta nem egy ország vagyunk, jó hívják akárhogy, nem a magyaroké, hanem a mienk -- ezer dolog köt össze minket és igenis azért mert errefelé nem illik irtogatni a más nyelven beszélőt, viszont a kurvamodern francia koncepciókat, amiknek nem tudunk megfelelni, a piktek, provanszálok, brötonok, okok, valdotenek, baszkokkatalánok módszeres kiirtása lette lehetővé. pöcsöm csücske, a kárpát-medence hegyekkel van a világtérképre rajzolva, értelmes, dolgos, békeszerető népek lakják, jókedvében alkotta a teremtő, vízföldnapsütés, és ha nem akarunk szolgasorba süllyedni végleg, ilyen adottságainkat nem kihasználva, abban a magyarnak igenis nagy szerepe van, legszámosabban, középen és kicsit mindenütt, per def elkötelezetlenül, éljünk vele és mindenkinek jobb lesz!

Azasöndör 2011.06.14. 03:07:37

és egy trianon ahol a hegyek lábánál vagy az alföld közepén meghúzták a határokat, ez nem is nemzetiségi kérdés. nem volt olyan család, olyan cég, akit ne érintett volna. szerintem a nemzetiségileg szlovákok nagyobbat szívtak vele, mint a magyarok.
francba veled, nacicentrikus posztoló, vagy kezdj el a földrajzban bízni, hosszú távon az nyer úgyis.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.14. 03:36:13

@Azasöndör:

"és egy trianon ahol a hegyek lábánál vagy az alföld közepén meghúzták a határokat, ez nem is nemzetiségi kérdés."

Nem is szerepelt a fő szempontok között, lásd például a teljes keleti, északkeleti határ mögött húzódó vasútvonalat.

Kopi3.14 2011.06.14. 03:38:11

Mily meglepő, hogy mennyi funkcionális analfabéta sodródott ide, s a cikk alapvetésével képtelenek foglalkozni. Pedig megért volna pár gondolatot, tényleg arról vitázva beszélgetni.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.14. 03:47:16

@Kopi3.14:

Én foglalkoztam vele tudtommal, mégsem reagált rá senki.

Nem én vagyok, hanem én 2011.06.14. 05:10:48

Dehogy kinos beismerni a magyarositast. Viszont az mar tortenelem. Ellenben miert kinos beismerni a szlovakositast? Ez meg jelenleg is zajlik.

A helyzet kicsiben hasonlo az izraeli-palesztin konfliktushoz (persze rossz a pelda, de egy parhuzam miatt megis helytallo). Izrael kezeben van az ero; teruletet es palesztin lakosokat birtokol. Beke akkor lehet, ha izrael enged. Vagy akkor, ha kiirtja a palesztinokat.

A szlovak-magyar viszony hasonlo. Szlovakiae a fold es a rajta elo magyar kisebbseg. Beke akkor lesz (egyebkent csak mestersegesen gerjesztett harag van), ha Szlovakia enged. No, nem teruletet, vagy lakossagot ad at, hanem csupan gesztusokat gyakorol. Pl: biztositja a magyarsag reszere azt, amit az Unio elvar a kisebbsegek vedelmeben. Es ez csak a minimum. Ennel joval tobbet is tehet azokert a magyarul is beszelo, magukat magyarnak vallo szlovak allampolgarokert, akik egyebkent Szlovakianak is szurkolnak az olimpian.

A mai felvilagosult, hatarok nelkuli Europaban Szlovakianak ertek a magyar kisebbseg. Ezt tudniuk kellene. Ugyanis az Unio egyik alapelve a sokszinuseg es a helyi hagyomanyok megorzese, a kisebbsegek vedelme. A magyar kisebbseg reven joval tobb unios forrashoz juthatnak, persze csak akkor, ha erdekuk lenne a magyarok lakta teruleteket is fejleszteni. Ami egyebkent erdekuk lenne (csak ok maximum nem latjak), hisz igy joval vonzobba tudnak magukat tenni az egyik szomszedos orszag szemeben, aminek lakoi tortenelmi okok miatt eloszeretettel vendegeskednenek naluk, koltenek a penzuket, innak a soruket, ennek a sztrapacskajukat, neznek a hokijukat... stb...
Igen, ok meg jojjenek hozzank, menjenek a Balatonra (nekik nincs tavuk), egyek a langost, igyak a borokat, meg nezzek a vizilabdat (adjanak sok Gergely Pistat)... stb...

Csak igy lehetseges, hogy az itt megtermelet javak a kornyeken maradjanak, es korbe forogjanak, igy erosithetne sajat magat a regio. Persze az is igaz, hogy ezt a region kivuliek nem akarjak... Na, ezert is van a magyar-szlovak szembenallas...

Nem én vagyok, hanem én 2011.06.14. 05:22:22

Ja, es volt mar, hogy a VB-nek vege?... :)

hami · http://toriblog.blog.hu 2011.06.14. 05:33:50

@Mj: ez prekoncepciózus téma, értelmes vitát max zárt fórumokon, kisebb társaságban, megfelelő emberekkel lehet folytatni róla.

hami · http://toriblog.blog.hu 2011.06.14. 05:35:16

Egyébként hogy a posztra reagáljak: rossz, mert tendenciózus. A mandíneres se volt mondjuk annyira hűdejó. Komplex témát nem lehet egyszerre jól, és leegyszerűsítve bemutatni.

BKV reszelő 2011.06.14. 05:43:21

Még meddig nyivákolunk ezen a marhaságon?

BelaVak 2011.06.14. 06:22:27

@Akitlosz:
OFF Lehet, hogy a szovjetek elfoglaltak Bulgariat, viszont arrol se feletkezz meg, hogy a vilaghaborunak szinte nem volt bolgar aldozata. Sem katona, se polgar, se munkaszolgalatos vagy barki, igaz, par gorogot zsidonak maszkirozva elkuldtek a nemeteknek, de akkor is fel millio emberrel kevesebbet vesztettek, mint a hos magyarok.

érdeklődő 2011.06.14. 06:42:36

Egyik ismerősöm javasolta, hogy oszlassuk fel a magyarszkó államot és csatoltassuk magunkat szlovenszkóhoz, majd a nemzetiségi elvre hibatkozva a zeunál meg a zensznél kilincseljünk új határokért, népszavazásért, hogy egy új Magyar államot hozzunk létre. Akkor szlovenszkóból megintcsak kb egy tiszónyi csík maradna, vagy annyi sem, mert a szlovenszkók meg megint csehek akarnának lenni.

Tény, hogy trianon igazságtalanság volt, de a kedves magyar ismerősöknek meg azt szoktam mondani, tetszettek volna többet b@szni, nem csak amolyan tót módra szuszogni a pinában, pl. erdélyben, legalább annyira mint a románok. Másfelől tény, hogy ha egy déli lengyelt megkérdeznénk, akár 150, de legyen 500 éve is -, hogy mi van tőle még délebbre, lehet nem azt mondta volna, hogy hát innye néki pantallómba rittyentenék, ha nem bajuszpödrő magyarok volnának.

Pilatus 2011.06.14. 07:13:34

Lehet, hogy rosszul értem:

Ha "Uhorsko" az Osztrák-Magyar Monarchiát jelenti, a "Madarsko" a mai Magyarországot, akkor miként nevezik a szlovákok - mondjuk - az Árpád-kori Magyar Királyságot?

bebe tv 2011.06.14. 07:21:12

@Akitlosz: Belga nép nem létezik. Belgium egy ország nemzet nélkül.

Valóban igaz, hogy Belgium és Hollandia
egy jó ideig úgy létezett, hogy Németalföld, és csak utána alakult meg a két állam.
Azért a francia nyelvet beszélő belgáknak is van nemzet tudatjuk. A valóságban a francia nyelvterületen élő belgák nem franciák hanem vallonok. A vallon nyelv egy részét még 1990-ben is használták az akkori öregek St.Truiden és Namur környékén persze csak abban a formában, hogy vallon szavakat keverték
a franciával. Szerintük a vallon egy kelta eredetű nyelv, és az őslakósság is valójában kelta.
Hát ennyit a belga nemzetről.Ebből a megközelítésből svájci nemzet sincs, pedig milyen jól megvannak egymással lassan több mint 500 éve.

$pi$ 2011.06.14. 07:28:12

@érdeklődő: meg mondjuk lehetett volna felmenekülni a hegyek közé a románokkal amikor jött a török és nem európát védeni tőlük, mi? Meg nem kellett volna adót fizetni, hogy maradjon a 12 gyerekre, hanem vándorló életmódot kellett volna folytatni, mint az oláhok meg a cigányok mi? Meg bele kellett volna törődni, hogy a 12 gyerekből éhenhal 6, nem csak óvatosan kettőt szülni, aminek enni is tudsz adni, mi?

Olvass, okosodjál, tájékozódj. Sokakat irritál, hogy tudatlanságodban gyalázod az őseiket!

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.06.14. 07:47:03

"Ha "Uhorsko" az Osztrák-Magyar Monarchiát jelenti, a "Madarsko" a mai Magyarországot, akkor miként nevezik a szlovákok - mondjuk - az Árpád-kori Magyar Királyságot?"

A történelmi Magyarországot Uhorsko-nak, az Osztrák-Magyar Monarchiát Rakúsko-Uhorsko-nak; a trianoni Magyarországot Magyarszko-nak.

Ahogy írtam, az teljesen életszerűtlen viszont, hogy egy magyarul írt szövegben Mo szlovák nevét, sőt Trianon előtti-utáni megkülönböztető országnevet használjon valaki, csak úgy spontán, mögöttes cél nélkül.

Ha mondjuk egy szlovák nyelvű cikkben valaki - szlovákul - a trianoni határok revízióját vetné fel, a mai Szlovákiát a szövegben "Felvidék"-nek írva, akkor mindenki mindenki mire gondolna :) És ha ott megjelenik 4-5 "spontán" szlovák kommentelő, akik mind érveket hoznak fel a "Felvidék" kifejezés használata mellett - a szlovák nyelvben - akkor lehet tudni, hova kell rakni az egészet.

Na most ehhez képest vegyétek komolyan a fentit.

csi szi 2011.06.14. 07:55:58

@BelaVak: Hát azért nem egészen, addig ugyan kimaradtak belőle, akkor vitték őket a ruszkik a németek ellen harcolni még a háború végén (jártak nálunk is), ami ha jól tudom olyan 10 ezres nagyságrendű bolgár "önkéntes" hősi halottat eredményezett.

hááááát 2011.06.14. 08:31:24

@orient: Ezt most lefordítanám legszívessebben 25 nyelvre.
Magyarország tényleg a tolerancia földje, amiből a mai világban hatalmasat lehetne profitálni!
Kelet-Európa kúlturális központja lehetnénk, de a nagy nacionalisták miatt ez lehetettlen.
Pedig az egyik legrövidebb út a sikerhez.
Rá kéne ébredni a világ megváltozott.
Hahó a föld gömbölyű!

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 09:02:22

@hami: "ez prekoncepciózus téma, értelmes vitát max zárt fórumokon, kisebb társaságban, megfelelő emberekkel lehet folytatni róla. Egyébként hogy a posztra reagáljak: rossz, mert tendenciózus. A mandíneres se volt mondjuk annyira hűdejó. Komplex témát nem lehet egyszerre jól, és leegyszerűsítve bemutatni"

Mutasd be nekem az általad vélt tendenciózus elemeket. A poszt a mandineren megjelent vitaindító írásra született válasz, amely pontról-pontra a mandineres anyagra reagál. A cél nem egy téma komplex bemutatása, hanem rövid és hatékony cáfolatok megírása volt elsődleges források segítségével.

Nazagson 2011.06.14. 09:16:52

Na most meg hova tünt a kommentem?

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 09:16:57

@miklos.rabai: Na jó, akkor ettől a pillanattól kezdve minden személyeskedő jellegű hsz repül.

Nazagson 2011.06.14. 09:25:03

Valamiért eltűnt. Leírom mégegyszer a lényeget.
Magyarország a jogutódja a Magyar Királyságnak a győztes anlant hatalmak szerint, ezért is kellett kártérítéseket vállalnia (Csehszlovákiának nem kellett), ezért tudománytalan azt állítani a cikk írójának, hogy nincs jól, hogy nem különböztetjük meg a Trianon elötti és utánni Magyarországot. Butaság. A jogutód szó mindent elmond.

A töröktől mi nem védtük Európán Magyarország területén, hanem a Balkánon védtük Mátyásig bezárólag, utánna Magyarország területén védték az osztrákok és a szövetségeseik. Sajnos egy olyan skruplus szerint , hogy császári hadakat csak a Német római birodalom területén lehet bevetni,(V. Károlynak ezt meg kellett ígérnie, hogy a francia Ferenc király ellenében őt vállasszák meg császárnak a Fugger ház pénzén)nem tudták sokáig döntésre vinni a küzdelmet, hanem patt helyzet alakult ki. Köszeg ostrománál például azért nem mentek Bécs fele tovább, mert ott már császári seregek is beavatkozhattak volna. De mint írtam Bécs állította meg a törököt két ostomnál is.

Nem én vagyok, hanem én 2011.06.14. 09:27:35

A kérdés úgy szólt, tisztelt blogíró, hogy a fenti poszt a te véleményedet is kifejezi-e?

Nazagson 2011.06.14. 09:27:55

Ja hogy kitörölték azért tűnt el? Nem értem miért? nem volt semmi sértő benne:(

roki 2011.06.14. 09:29:11

A cikk a mainstream tót, primitiv nacionalista hozzáállást semmiben nem múlja felül.
Egy kis uhorkózás, meg egy kis sértett állítólagos elnyomottság, amivel meg lehet indokolni a jelenleg, a XXI.szd-ban tartó erőszakos asszimilációt, még jó, hogy Szvatopluknak nem lett szobor állítva.

Már csak az a kérdés, hogy mi az indíték?
Műxszik a stockholm szindróma annak hatására, hogy néhány évtizeden keresztül hatóan máig él a szlovákok rasszista gyökerű felsőbbrendűség tudata a magyarok felé(ázsiai jöttmentek, koldusország ) , vagy hat a szlovák propaganda, miszerint a Felvidéki magyarok azok elmagyarosított szlovákok lennének alapvetően és dolgozik a neofita buzgalom?

Kár volt a mandinert lekutyázni, ez a poszt messze nem éri el a szintjét, csak a szokásos tót világsérelmi mantra süt belőle.

Nem lettünk okosabbak, a leírtakat eddig is tudtuk, előremutató semmi nincs benne.

Nazagson 2011.06.14. 09:32:48

Hát azért az a mandíner cikk még súlyosabb.

unionista_ 2011.06.14. 09:35:29

@kancsal jocó:
ha a középkorban a multikulturalitás, és a latin írásbeliség volt az uralkodó, akkor vajon a neveket miért nem lehet az eredeti formájukban meghagyni.

persze akinek, vagy aminek nem volt latin megnevezése, akkor ott használjuk a szignifikánsan leggyakoribb említést ha van ilyen. ha nincs, akkor használjunk anyanyelvi megnevezést, és zárójelezve a többi nyelven.

szóval itt a történelmi nevek átírásának a szabályait rúgja fel mindenki azért, hogy minden nemzetiség hősöket faragjon olyanokból, akiket pont nem érdekelt a származásuk. az áprád-házi királyok többsége tojt a magyarságára, a zrínyieket, a hunyadiakat sem érdekelte, a származásuk. és még lehetne sorolni. ehhez képest a parasztgyerekeknek írt törikönyvekben ők a legnagyobb magyar hősök. és akkor most a szlovákoknak is írni kell történelemkönyvet. így lesz trencséni csák máté szlovák mesehős.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 09:36:14

@Nazagson: Értelmetlenség veletek, nacionalistákkal vitatkozni, mert úgy érveltek, hogy egy-egy állításom kiragadjátok kontextusából és a sajátotokba helyezve azt próbálsz neki llentmondani. Teljesen értelmetlen. Süketek párbeszéde.

De, hogy ne maradjon megválaszolatlanul, hátha átmegy: senki nem a jogutódlásról beszélt!
Én azt állítom, h elnevezés alapján nem különböztetitek meg a Trianon előtti és utáni Magyarországot, azaz mindkét államra ugyanazt az elnevezést használjátok. Rossz. A Trianon előtti Magyarország egy többnemzetiségű állam volt, amelynek eredeti elnevezése latinul Hungaria, Rex Hungariae, de nem Magyarország. A latin elnevezés szláv megfelelője az Uhorsko, de más nyelvekben is megtalálod: Hungary, Ungarn, stb.

A magyar nyelv önkényesen - visszamenőleg! - is Magyarországnak hív egy olyan országot, ami nem volt kizárólag magyar. Korábban említettem, hogy a magyar nyelvben is létezik erre egy jobb elnevezés: Hungária, de azt történelmi okok (a nyilas hatalom) miatt politikailag nem korrekt használni. Itt tartunk most.

roki 2011.06.14. 09:37:23

@Nazagson:
"Magyarország a jogutódja a Magyar Királyságnak a győztes anlant hatalmak szerint, ezért is kellett kártérítéseket vállalnia "

A jelenlegi magyar politikai nemzet pedig szerves folyománya az egymással a politikai hatalom együttes gyakorlása érdekében vérszerződést kötő honfoglaló törzsi arisztokráciának, a tulajdonképpeni nemesi politikai nemzetnek.
Ebbe a politikai nemzetbe a szabadságjogok kiterjesztése által különböző korokban egymás után került beemelésre a nemesi nemzet által uralt terület lakossága egészen a mai állapotig, hogy minden nagykorú férfi és minden nagykorú nő választó és választható, egyenjogú tagja a magyar politikai nemzetnek.

Ez a politikai nemzet soha sehol nem osztotta meg magát ezidáig, hogy lenne alapja a tótok uhorsko-madarskozásának, ahogyan eredetüket a magyarság történelmi folyamatosságának megrablásával szeretnék levezetni.

A tótok valamiért úgy tekintik máig, hogy nekik önhatalmúlag, a mi véleményünk teljes ignorálásával lenne módjuk kijelölni akár a mi történelmünket is.

Miért, mert ők valamiért úgy tekintik magukat, hogy győztesek?

Nazagson 2011.06.14. 09:40:56

Európa védőbástyája mítoszhoz az is hozzátartozik, hogy: 1: Nagy Lajos balkáni hódoltatásai(amire annyira büszkék vagyunk a téves három tenger mosta Magyarország partjait- Az akkori Lenygelországgal perszonálunió volt, nem volt Magyarország része és amúgy sem volt tengerre kijárata Német Lovagrend miatt, míg a Fekete tengerre sem volt kijárata egyik meghódoltatott országnak sem amik ráadásul csak vazallus országok voltak és nem az ország részei)gyengítették le a balkáni kis országokat úgy, hogy nem tudtak ellenállni az oszmánnak. A Rigómezei csata elött meg magyar királyi büntető csapatok verték meg és ezzel gyengítették a szerb sereget, míg Mátyás obszessziója a német római császárságra hagyta , hogy a török berendezkedjen a Balkánon. Nem azt mondom, hogy miattunk vaolt a török hódoltság, csak azt, hogy a történelemben utólag sokkal könyebb okosnak lenni, és ezek az akkori jó döntések késöbb milyen károkat okoztak. Persze a 4. keresztes hadjáratban a velenceiek által felbujtott nyugati keresztények Bizánci mészárlása is nagyban hozzájárult ehez, mert azt Bizánc sosem heverte már ki és nem tudott ellenfele lenni a töröknek.

quendelapo 2011.06.14. 09:41:21

Az 1879:XVIII tc. értelmében az általános iskolákban a hivatalos nyelv kötelező bevezetése ellenére 1900-ban 3343 nem magyar elemi iskolából 1340 iskolában magyar nyelvet egyáltalán nem vagy csak felethető eredményességgel tanítottak.

3343 nem magyar elemi iskola volt, ahol a magyar nyelvet kvázi idegennyelvként oktatták. Akkor most milyen "magyarosításról" beszélünk? A községek hivatali nyelve szintén a nemzetiségi nyelv(ek) voltak.
Az 1918 előtti Magyarországot ne keverjük össze Horthy Magyarországával és a jelenlegi magyar jobboldali populizmussal se!

roki 2011.06.14. 09:41:22

@Csehszlovák Kém:
"Én azt állítom, h elnevezés alapján nem különböztetitek meg a Trianon előtti és utáni Magyarországot, azaz mindkét államra ugyanazt az elnevezést használjátok. Rossz."

Miért kellene megkülönböztetni?
Az állam maradt ugyanaz, csak területi veszteségeket szenvedett el, ami területeket a szomszédaihoz, a létező államokhoz csatoltak.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 09:44:07

@roki: Olvass tovább, itt a válasz, miért: "A Trianon előtti Magyarország egy többnemzetiségű állam volt, amelynek eredeti elnevezése latinul Hungaria, Rex Hungariae, de nem Magyarország. A latin elnevezés szláv megfelelője az Uhorsko, de más nyelvekben is megtalálod: Hungary, Ungarn, stb."

Elolvastad egyáltalán amit írtam? Nem úgy tűnik...

alfabela2 2011.06.14. 09:51:09

"A Trianon előtti Magyarország egy többnemzetiségű állam volt, amelynek eredeti elnevezése latinul Hungaria, Rex Hungariae, de nem Magyarország. A latin elnevezés szláv megfelelője az Uhorsko, de más nyelvekben is megtalálod: Hungary, Ungarn, stb."

Egynémely szláv nyelven méglévő ilyen kettősséget ne vetítsd ki az angolra, németre és a latinra. Ha egy angol azt mondja, hogy Hungary, abból nem tudjuk, hogy az 1920 előtti vagy utáni országra gondol, éppúgy, mint ahogy a magyarok sem. Meg németül sem.
Austria-Hungary = Osztrák-Magyar Monarchia

Latinul a mai Magyarország is Hungaria. Rohadt latin nacionalisták, monnnnyanak le!
la.wikipedia.org/wiki/Hungaria

Nem én vagyok, hanem én 2011.06.14. 09:53:12

@Csehszlovák Kém:
Szerinted mit jelent a Rex Hungariae? Elárulom, hogy nem Magyarországot, még csak nem is a Trianon előtti Magyarországot.

roki 2011.06.14. 09:54:55

@Csehszlovák Kém:

Az előbb még itt volt a válaszom, de leírom újra.

A Trianon előtti államnév, ami az államformára utal, tehát a Magyar Királyság a nemzetközi jogban folytonosként tovább élt 1945-ig, a mai Magyarországra jogelődjérer alkalmazva.

A mai Magyarország a nemzetközi jogban teljes jogfolytonosságot élvez az elődeivel a honfoglalásig visszamenőleg.

Nazagson 2011.06.14. 09:54:59

Nacionalista én? Csak egy történelmi tényt írtam le. A jogutód joggal hívja magát úgy ahogy az elöd. Ez ennyi. Lehet, hogy szlovákan van ez az Uhorszkós megkülönböztetés, valami komplexus kompenzálására, Az nem is érdekes itt most, de ez egy magyar nyelven írt szöveg, ahol minden egyes szó magyarul van, csak az ország nevét nem írtad magyarul. nem számoltam hányszor írtad le ezt az uhorszkót, de tíz felett az tuti. Szerintem az is fura lenne nekem ha a magyar szövegben mindíg Ungarn-t írtál volna Magyarország helyett. Itt érdemes megjegyezni még, hogy a németben Ungarn a szó mind a trianon elötti és utánni Magyarországra, míg latinban is a mai napig Hungaria-nak írják Magyarországot, a mai területet is vallási és más latin nyelvű levelekben. Ezért is sántít amit írsz.
Továbbá: Franciaország is sok nemzetiségű volt a 19. századi franciásítás elött mégsem hívják a Franciák máshogy az akkori országukat. Lengyelországnak speciel teljesen más volt a történelmi területe, csak az oroszok arrébb tolták az egész országot 2-300 kilométerrel , mégsem hívják máshogy a mai, főleg porosz területeket érintő országukat mint a régi, a mai belorusz területeket magábafoglaló országot. Szerbia ugyanez a 200 km csak északra mégis Szerbiának hívják mind a kettőt. Csehekről nem tudom, hogy hívják a mostani Csehországot, de van egy sejtésem, hogy Cseh országnak, és nem Csehország-Morvaország-Dél-Sziléziának.
Az hogy Magyarország volt a neve egy olyan országnak amiben nem csak magyarok laktak az neked maximum nem szimpatikus (amúgy érdekelne hogy te szlovák vagy magyar vagy, vayg esetleg vegyesházasság)de semmiképpen nem írhatja át senki a történelmet csak mert neki az nem szimpatikus. Akkor lenne Húsvéti nyúl meg Télapó de nem lenne Adolf Hitler és inkvizíció, a Jézuska meg minden pénteken jönne. A nacionalistával kicsit messzirementél szerintem.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 10:00:04

@alfabela2: Látom, nem nagyon érted még mindig. Ahogy feljebb is írtam, jeleztem, hogy a magyar nyelvben is mgvan a latin kifejezés megfelelője: Hungária. De nem ezt használjátok, pedig sokkal korrektebb lenne a témában, mint az, hogy Magyarország. A magyar nyelv viszont visszafelé kivetíti homogenizáló országlnevezését. Minden szláv nyelv az Uhorsko adott változatát használja, menj szépen végig ezeken a nyelveken. A szláv nyelvekben a finnugur eredetű magyarok elnevezése volt ez: Uhor-Uhorsko. A felvilágosodás előtt a politikai "magyar" nemzetbe tartozókat hívták uhornak - ebben lehettt Sclavus azaz szláv származású ember is - később ez a fogalom tágult ki az ország összlakosságára.

Légyszi, olvassatok el, értelmezzetek, aztán kommenteljetek.

unionista_ 2011.06.14. 10:01:08

@roki:
bakker. ha most a skóton azt mondanák, hogy nem kell egyesült királyság. és egyébként az angol huligánok is azt mondanák, hogy nem kell ide vilmos herceg, meg middleton hercegné, hanem kiáltsuki a köztársaságot. és még wales is önálló lenne.

ezek után az önálló angol köztársaságra aligha lehetne mondani, hogy az egyesült királyság jogutódja csak azért, mert londonban maradna a korona. és nyilván nem dobnák a temzébe.

tehát ez az egész jogfolytonosság, és elcsatolás hülyeség. volt két nagy háború, amikből a magyarok vesztesen jöttek ki. ezek után nem csatoltak el semmit. sem vissza. horthynak volt egy sikertelen földszerző háborúja.

a mátépétert éneklő parasztgyerek a csillagszületikben nem érti, hogy trianonnal nem csak a magyarság került több országba, hanem a románságot egyesítették. és ha az előbbit igazságtalannak mondja, akkor azt kell mondani, hogy a románok szétszakítottsága is végtelen igazságtalan volt. csakhogy így nem lehet egyezségre jutni. csak akkor ha a parasztgyerekeknek írt történelemkönyveket eldobjuk, de akkor szegény csillag születikes kiscsávóval mi legyen. most mondjuk neki aztat, hogy a történelemkönyvekben hazudtunk. nem is vót nagy-magyarország. sose írták így. a korai középkorban meg végképp nem. még a végén kiderülne, hogy csaba királyfi is csak egy mese. olyan, mint a pumukli.

Nazagson 2011.06.14. 10:02:03

Amúgy meg nemzetközi jod.
Jogutódlás
Magyarország
nézz utána ha objektív véleményt keresel és szerinted tőlünk nem kapod meg. Trianonban kimondták a jogutódlást, ergó minden ami addig a késöbbi Magyarországhoz tartozott az Magyarország volt. pont. Ha Lagzi Lajcsi lefogy 80 kilót, akkor nem hívhatja magát Lagzi Lajcsinak, hanem kell valami műszó amivel megkülönbözteti magát a régi önmagától?

Nazagson 2011.06.14. 10:08:51

@Csehszlovák Kém: De hát miért használnánk? Meg miért lenne korrektebb? Nézz meg bármilyen nem szlovák történelmi térképet , hogy mi van írva Magyarországra 100-200-300-400-ect éves állapotokat bemutató térképeken, aztán nézzed meg ugyanazokon a nyelveken, hogy mit írnak a mostani Magyarországra. Vedd ki a Királyságot (amit egyébbként 1945ig még meg is találsz mindegyik nyelven) és meglátod, hogy egy nemzet térképein sincs különbség az ország trianon elötti és utánni megnevezésében? Szerinted 6 milliárd embernek meg kéne változtatnia a tudását csak, hogy szlovák létedre jobban aludj? Valóban az a 6milliárd a nem " korrekt"??? Nem annak a 4 milliónak van valami buta komplexusa?
Most ha Pozsonyt Pozsonynak írom magyar szövegekben az is gáz? vagy ha egy német Pressburgnak? Komolyan etől még most is beremeg a gyomor ott?: Osztréák haverjaim nem akadnak ki ha Bécset Bécsnek mondjuk elöttük magyar barátokkal, nem jön ezzel a :Mátyás óta vissza akarjátok kapni, mert István elött magyar felvonulási terület volt és azóta el akarjátok venni tőlünk őrültséggel. EZ még nem nacionalizmus.

unionista_ 2011.06.14. 10:09:31

@Csehszlovák Kém:
csakhogy oroszul is van vengrija van, és lengyelül is vegri. tehát a középkori uniók történetében ahol csak lehet meg kellene hagyni a latin kifejezéseket feltéve, hogy ezeket hivatalosan használták. a régiók történetében pedig a neveket több nyelven kellene feltüntetni. de ebből nem jön ki se uhorsko, se a nagy-magyarország. ebből latin megnevezések jönnek ki. azon lehetnének egy közös történelemkönyvben.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 10:15:53

@Nazagson: Nem értesz. Senkinek nem kell megváltoztatni semmit, a magyar nyelvben kellene helytállóbb elnevezést használni az 1918 előtti országra, mivel az többnemztiségű volt és nem csak a magyarok országa. Kapító?

Nazagson 2011.06.14. 10:16:05

@unionista_: az Egyesült királyság más tészta. Az angol korona az angol királyságot képviselni a skót a skótot. amúgy a skót szeeparatísták is többször kijelentették, hogy ha el is szakadnának, akkor is megtartanák a monarchiát úgy ahogy kanada és Ausztrália is megtartotta. A UK inkább az Osztrák Magyar monarchia analógiája, Anglia vagy Skócia meg Magyarországé. Te gondolat meneteddel:
Ha Angliában 200 év múlva egész Essex ellengyelesedne és egy háborúban a UK vereséget szenvedne Kínától aki a szövetséges Lengyelekhez csatolná Essexet (direkt ilyen abszurd), akkor ha rá 100 évre még mindíg Angliának hívná a mostani Angliát egy angol egy angol szövegben, akkor egy essexi angol kisebbséghez tartozó bloggoló ezt nacionalizmusnak nevezné.

unionista_ 2011.06.14. 10:17:29

@Nazagson:
az északi kárpátok sose volt a magyarok szállásterülete. ott a morvák éltek, de őket nem kaszabolták le a magyarok. hanem azt mondták, hogy legyetek ti is hungarok. miközben senki se volt hunféle. árpád valószínűleg hazudta, hogy ő attila a hun szépunokája és a megyer (magyar) törzs az hun. ez a hungarózás a törzsek egyesítéséhez, a közös identitás megtalálásához kellett. és ezt használta stephanus is. és így a kárpát medencében élő hungaro lett. miközben a magyar törzsek nagyjából a medence közepén éltek, ahogyan most is.

alfabela2 2011.06.14. 10:17:35

@Csehszlovák Kém:
Latin szövegben persze hogy Hungaria, de ezzel párhuzamosan az AKKORI magyar nyelvű szövegekben MAGYARORSZÁG volt leírva! (18 ezer felkiáltójellel)
Ez a visszemenőleges magyarországozás nem valami új keletű jelenség 1920 után ám!

"...or simply Hungaria was the form used in official Latin documents from the beginning of the kingdom to the 1840s (documents in Hungarian used the Magyarorszag term -used most by Protestant Transylvanian Princes in their correspondence and official documents during the period they controlled not only the Parts of Hungary but the Upper Hungary sometimes upto Pozsony"
"...and the Hungarian name (Magyar Királyság) was used in the 1840s, and again from the 1860s to 1918."
en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Hungary

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 10:22:11

@alfabela2: Nem újkeletű hát. Ki mondta? A felvilágosodástól számított nacionalista korszak "nagyszerű" találmánya volt ez. Korábban pedig ugye az ún. nemesi nacionalizmus működött, amely az ország néhány százalékát kitevő nemességre vonatkozott. Példákat lehet hozni fel erre minden korból, de a mondanivalóm lényegét nem cáfolja: a modern nacionalista homogenizáló országelnevezés nem helytálló a régebbi korokban.

Nazagson 2011.06.14. 10:25:33

@Csehszlovák Kém: értem amit mondasz csak nem értek vele egyet. Azért mert többnemzetiségű volt attól még Magyarország volt a neve. Nézzed meg az általad idecitált Ungarn szót, mint amit a németek használtak nagy Magyarországra. az a Ungarisch mint magyar szóból van, A szerinted helytáló Hungaria levezetése németben. Ugyanez a még szembetűnőbb Hungary, hungarian pár az angolban, és így tovább spanyolban , olaszban. franciában, görögben, törökben, oroszban. A szerinted jobb Hungaria szóból leveztve hívják a mai magyar NYELVET, NEMZETET, KULTÚRÁT hungarian-, ungarn-, verngij-hoongrie-nak SZóval ha nem akarnád ennyire hogy a téged és atöbbi szlovákot bántó tény megszünjön, miszerint egy olyan országnak volt a mai SZlovákia a része aminek annak ellenére, hogy többnemzetiségű volt (akárcsak a középkori anglia, franciaország, spanyolország, horvátország-dalmátokat ugyanúgy horvátosították, olaszokat elkergették, szlavóniából 600 ezer szerbet mégis Horvátországnak hívják a korábbi soknemzetiségű országot)Magyarország volt a neve.
De a te logikád alapján és erre most tényleg légyszi válaszolj: Nem kéne elgondolkodi szlovákoknak, hogy ntaláljanak egy jobb nevet SZlovákiáának, ami egy több nemzetiségű ország és nem csak szlovákok lakják? Mondjuk a Felvidék??? Az nem diszkriminál nemzetiség szerint. Jó ötletnek ratod? Komolyan kérdezem nem viccből.

Nazagson 2011.06.14. 10:32:18

unionista: sosem írtam, hogy az északi kárpátok magyar szállásterületek voltak, azt írtam hogy a mai Bécs területe a 10. századig magyar felvonulási terület volt (nem szállás, felvonulási!!)

Amúgy cseh kém logikája szerint ha egy cseh visszanéz a térképre , akkor Bohémiát használ az első világháború elötti Cseh történelem országára vagy Cseh királyságot? (Amúgy a bohémia szintúgy a nemzet- bohemian- nevére is utal latinban)Figyelembe veszi, hogy az ország egy harmada német volt???
A két világháború közötti országot Csehszlovákiának hívja, vagy Cseh-Német-felvidékiának?
Mert hogy nem csak a csehek meg a szlovákok országa volt.
Szerintem rendben van a mostani szlovákia, csehország meg a rogi magyarország megnevezés is, de azt nem teheted, hogy ami téged sért azt egy logikával ellenzed, de ami neked tetszik azt nem veted el ugyanazzal az érvrendszzerrel
Kapitó?

unionista_ 2011.06.14. 10:32:23

@Nazagson:
de itt nem maradt meg a monarchia. tehát nem az történt, hogy a felföldön a szlovákok (~ skótok) kimondták az önállóságot. hanem jött horthy miklós. és nem nagyon akart királyságot, mert ő származására nézve legfeljebb valami tiszti szolga lehetett volna az udvarban. kenderesi uradalmával. és kitalálták ezt király nélküli királyságot. azért, hogy szovjetorosz mintára ne legyünk tanácsköztársaság.

de nem volt semmiféle arisztokratikus jogfolytonosság. mivel horthy miklós őkegyelmessége egy jelentéktelen kisnemesi családból származott. és azzal nagyjából minden jelentős közéleti szereplő egyetértett, hogy hülyeség az egész royalista sztorit hülyeség lenne a trianoni határokon belül folytani. és így lett a revizionizmus.

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.06.14. 10:33:35

Na akkor drága barátaim,
akkor a névvitáról szóló eszemcserét ezennel berekesztem.

A poszt a magyarosítás témában reagált egy mandineres anyagra, ha valakinek ebben a témában van közlendője, szívesen látom.

Ugyanakkor látom a különböző terminus technicusok téma iránti fogékonyságot, tehát ígérek a témakörbn egy fasza posztot, ott folytathatjuk.

Köszönöm,
Csehszlovák Kém

Nazagson 2011.06.14. 11:22:09

@unionista_: értem mire askarsz kilukadni.
Pár apró módostíás (minden lekezelő szándék nélkül)
a magyarok nem paktáltak le E4rdéllyel, mert az akkor még nem lézetett mint önálló politikai entitás, Horvátországgal sem, mert azt csak késöbb szerzik meg az Árpások perszonálunió lévén. Honfoglalásnál még inkább hadakoztak velük.
Önálló Magyarország volt, bár több nemzetiségű és a szlovákok ösei itt voltak már (bár állítólag azok a szlávok akik itt voltak beolvadtak a magyarságba és a mai szlovákok késöbb érkeztek Morvaország és Lengyelország felöl, de ez lehet csak magyar történelem hamisitás úgy mint a dáko-román vagy illir-horvát)AZ hogy létezett -e egy ország az elég egzakt. A feudális rendszer elégé leszabályozta a területek jogi, politikai birtokviszonyait. Magyar királyság volt, mert létezett egy ilyen politikai entitás, ezen a néven. Ez nem ad több jogot nekünk itt a Kárpát medencében mint a szlovákoknak, egyszerüen csak egy tény. Erdélynek is volt önálló politikai entitása de az csak késöbb alakult ki.
Valóban nem jó a nacionalizmus ilyen szintű túlhevítése mert valóban populizmushoz vezet, de a másik oldal sem jó, ahol a múltat elhallgatják és a kultúrát meg a tradíciókat valami piszi ostobaság miatt elhallgatják. A szlovák - magyar vita rém modoros és kínos és nagyon rossz fényt vet mindkér félre.
De míg nagyon kevés és jól behatárolhatüó magyar ismerősöm illetve a politika fertőzött ezzel a butasággal, és általában a magyarok le sem szarják ezt a szlovák kérdést addig szlovákiában meglepődtem mennyire közösségi élmény a magyarutálat.
De türelmesnek kell lenni velük, friss ország. ugyanúgy mint Izraeltől, tőlük sem lehet elvárni , hogy 90 év után felelős országként viselkedjenek mindenféle vadhajtás nélkül. Ők most tartranak az eredet mítosz keresésnél, és ebben mi magyarok valami ork szerű lények vagyunk , egy nagy gonosz gyűrűvel. Amúgy a csehek is ebben a szerepben vannak náluk, meg a németek is. meg az oroszok:)

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.06.14. 11:28:30

@Modor Tibi:

"Modor Tibi · modoros.blog.hu 2011.06.13. 23:21:40
@2002: én nem csinálom, csak a VB-re hoztam létre eredetileg.

Természetesen támogatok minden olyan posztot továbbra is, ami elősegítheti, hogy indulatok nélkül jobban megismerhessük egyik államalkotó nemzetiségünk fiatal országát. "

Kedves Tibi!
fenti hozzászólásod kapcsán észrevételezném, hogy bloggertársad Csehszlovák Kém leszedi a neki nem tetsző tartalmat - nem trágár szavakat, hanem az ő határozottal leszögezett véleményével ellentétes érdemi, tartalmi válaszokat

ezt 11:25-kor pakoltam föl, és hogy bizosan ne vesszen el valahogy, felraktam a te blogodra is :)

viszont szerintem innen fogva figyelj oda kérlek, mihez adod pontosan a nevedet

majd szólok 2002-nek is ha lesz időm

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.15. 02:34:54

@hami:

(Jé, végre tudok kommentálni.)
A kritériumok közé valójában csakis a megfelelő ember, azaz konstruktív vitapartner tartozik. A felület teljesen mindegy - nem hiszek abban, hogy a blog keretei eleve determinálnák, hogy nekem hogyan és miről kell írnom -, a társaságot meg magam szűkítem le azáltal, hogy csak azzal kommunikálok, akivel én akarok.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.06.15. 02:37:54

@Csehszlovák Kém:

Úgy látszik, te szándékosan ignorálsz.

BelaVak 2011.06.15. 07:45:35

@Csehszlovák Kém:
Ma' megbocsass, Mo nem lett egy tobbnemzetisegu allambol egynemzetisegu egyetlen varazsutesre Trianontol. Ez tipikus tulegyszerusitese a dolgoknak, es impliciten a "soknemzetisegu allam => tiszta nemzettallamok" allitasnak felel meg, ami tenyszeruen hulyeseg. Ha nem lenne hulyeseg, akkor nem esett volna szet Jugo meg Chehszlovakia, es nem lenne tobbszazezer magyar ezekben a "tiszta nemzetallamokban". El kene mar a totoknak is feledni ezt a 130 eves nemzetfelfogast, mert mar igen elavult.

BelaVak 2011.06.15. 07:52:07

@unionista_:
Egy approsagot elfelejtettel: a UK eredetileg ezekbol a kiralysagokbol epult fel, es az UKt csak tudatlansagbol, vagy listasagbol szoktak Anglianak nevezni. Tehat most nam arrol beszelsz, hogy nyugat-london egyszercsak kivallna, es akkor a maradekot meg mindig Anglianak nevezzuk-e, hanem arrol, hogy ha Skocia kivalna Anglia es Skcoia szovetsegebol, akkor a maradekot a szovetseg nevevel kell nevezni, vagy Anglianak.
Egyebkent azert is hulyeseg, amit irsz, mert egy onallo Skocia eseten nyilvanvaloan nem lenne az UK kizarolagos jogutodja Anglia. Akarhol van a korona.

BelaVak 2011.06.15. 08:06:34

@Tot Kém:
" a modern nacionalista homogenizáló országelnevezés nem helytálló a régebbi korokban."
Dragasagom, nemtudom feltunt-e, honnan jon a Hungaria/Ungarn stb elnevezesek... Je? Csak nem egy nemzet nevebol? Ja, hogy azt a nemzetet latinul maskepp hivtak, mint magyarul? Ajve! Ki gondolta volna. Es pont hogy hivtak azt a nemzetet latinul? Madzsarszkanak?
Szerintem komolyan akadalyozza a szovegertesedet a politikai prekoncepciod.

BelaVak 2011.06.15. 08:13:00

@unionista_:
A jogfolytonossagnak semii koze nincs az allamformahoz. Ha Kun Bela irja ala a trianoni beket, valszeg akkor is Mo neveben irja ala, es Mo joutodja Mo lett volna, legfeljebb Magyar Tanacskoztarsasag vagy valami hasonlo neven.

Ha nagyon oda vagy a tortenelmi parhuzamokert, akkor miert nem kukkantasz olyan "egynemzetisegu, homogen" orszagokra, mint a nagy szerbia, oroszorszag, lengyelorszag, nemetorszag, vagy meg vagy egy tucat europaban.

BelaVak 2011.06.15. 08:18:36

@Nazagson:
"90 év után felelős országként viselkedjenek mindenféle vadhajtás nélkül"

Van az vagy 18 ev is. Ha itt annyit szarozunk azon, hogy Mo azonos-e Mo-val, akkor szerintem tisztelt baratunk megerdemli a tiszteletet, hogy a soknemzetisegu CsSz-t ne keverjuk a deklaraltan kulonbozo Sz-el, se egy naci baballammal.

unionista_ 2011.06.15. 08:43:36

@BelaVak:
csakhogy regnum hungariae is egyesült királyság volt. mária országa, és nem kizárólagosan a magyaroké.

abban van igazatok, hogy a skót-szlovák analógia inkább földrajzi értelemben ül. skót-felföld ~ szlovák (tót)-felföld.

szlovákia történeti értelemben inkább olyan, mint észak-írország. ha úgy vesszük, akkor kelet-morvaország. és ugye észak-írországnak sem volt önálló uralkodója, de ettől még az egyesült királyság része. skócia nagyjából olyan, mint horvátország. wales pedig mint erdély. és perzse anglia. és így áll össze az egyesült királyság a szigetországban, illetve a kárpát-medencében.

unionista_ 2011.06.15. 08:53:02

@BelaVak:
trianon után irodalmi folytonosság van (a nyelv nem változott, továbbra is az anyanyelvén beszélt a többség), de nincs se történeti folytonosság (mivel a terület lényegében megváltozott), se jogfolytonosság (mivel az államforma lényegében változott).

egy köztársaságot nem építhetsz a koronára. nem magyarázhatod meg, hogy szlovák-felföld koronagyarmat. és azt legalább adják vissza. hanem csak azt mondhatod, hogy hozzunk létre közös régiókat, és kulturális értelemben ezeket igazgassuk közösen. de ettől még szlovákia és magyarország maradhatna önálló. de szükség volna valamilyen közös regionális igazgatásra. az unió is ezt forszírozta az euro régiókkal. pénzt is adott volna hozzá. csakhogy ez nem megy. sajna itt tartunk.

BelaVak 2011.06.15. 08:54:42

unionista_:
> csakhogy regnum hungariae is egyesült királyság volt. mária országa, és nem kizárólagosan a magyaroké.

Maria es a magyarok orszaga? :)

BelaVak 2011.06.15. 08:58:50

> de nincs se történeti folytonosság (mivel a terület lényegében megváltozott),

> se jogfolytonosság (mivel az államforma lényegében változott).

Akkor a bekeszerzodest ki irta ala?
Egyebkent jogfolytonossag van allamforma valtoztatasa eseten is: magyar nepkoztarsasag -> magyar koztarsasag -> magyarorszag.
Ha nem lenne, trianon nem is vonatkozna rank.

> szlovák-felföld koronagyarmat.
a szlovak-felfold (?? wtf) nem volt sose koronagyarmat, es nem lett senkitol elveve, aki ma is letezne. ennyi erovel pestet is vissza lehet adni a nemeteknek, obudat a olaszoknak, vagy szentendret a jugoknak.

BelaVak 2011.06.15. 09:04:09

Ez egy tipikus luke csusztatas:
> de ettől még szlovákia és magyarország maradhatna önálló

Ki a rancos farkam mondta, hogy ne? Vagy hogy mittoment vissza? Pont olyan vagy, mint a tot spion: ha valaki nem ert veled 100%, akar tenyekben, akar interpretacioban, azonnal hungarista keretlegeny. Mi van, ha en csak mind a magyarkodo, mint a totkodo nemzetfelfogast tortenelmietlennek, anakronisztikusnak es illogikusnak tartom?

Ezekiel 25,17 2011.06.15. 10:36:12

Kicsit megkésve, de szeretnék hozzászólni a témához.

Tény, hogy az akkori magyar kisebbségpolitika nem volt egy matyóhímzés, de kontextusában kell nézni a dolgokat: nem tiltottuk be halálbüntetés terhe mellett a nemzetiségi nyelv használatát (jelentkezzen, aki tudja, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség melyik hazájáról van szó!), nem voltak brutális betelepítések stb. stb. (A mandineres poszthoz tartozó kommentben ezt már leírtam).

Tényleg csúnya dolog volt megszüntetni az iskolák egy jó részét, meg csúfolni a drótos tótokat (hozzáteszem, hogy lehetséges, hogy a vármegyei funkcionáriusok vagy katolikus papok stb-k nagy része nem is magyar származású volt, mégis az ő lenézésüket azonosította a szlovák paraszt a magyarokkal), de azért ezen másfél évszázad múlva csak túl lehet lépni. Ahogy a csúnya-elnoymoó-gonosz-nacionalista-rasszista-fasiszta dualizmus korabeli magyar kormányok is túlléptek azon az 1867-es törvénnyel, hogy kedves baráti kisebbségeink (szerbek, románok) sportot űztek a magyar (és német)tömegek brutális meggyilkolásából (lásd. Szenttamás, Nagyenyed és még vagy száz másik példa).

Dotoho, szerinted ezt más fejlett államokban hogyan jutalmazták volna.

És még egy példa: abban a Belgiumban, amely abszolút nem kényszerből, hanem egy kisebb szabadságharc eredményeként jött létre, 2 nemzet együttes fellépése eredményeként, egészen a 20. század közepéig kellett a flamandoknak küzdeni a nyelvi egyenjogúságért (keress rá: Pour les Flamands, La meme chose).

Tehát értem én, hogy a szlovákoknak nem volt ínyére az 50 év dualizmus, de kicsit szerintem agyukra ment a kisebbrendűségi komplexus.

Ha meg folyton feljön a csernovai vérengzés, azért szögezzük már le, hogy ez egy egyszeri és sajnálatos esemény volt, a magyar elnyomás 1012. évében (ha Szvatopluktól számoljuk szegény szlávok elnyomását). Ezzel szemben, a szelíd, hegyekben furulyázó,szőke hajú, ártatlan bárányka szlávok, már bevonulásuk 2. hónapjában megölnek 9 hógolyóval támadó "gazembert" Pozsonyban. Ezt miért nem emlegetik állandóan a Tátra elnyomott, szegény fiai?

2Lkedő · http://ketelkedj.blog.hu 2011.06.15. 12:14:32

Nem tartom rossz ötletnek, hogy a szlovák-magyar viszonyról a mainstream álláspontoktól eltérően beszéljünk...

Viszont nem kell átesni a ló túlsó oldalára.

Uhorsko helyett írhattál volna nyugodtan Magyar Királyságot, ami ugyan 1945-ig fennállt, de fennállása lényegi idejéről, jól beazonosíthatóan, alapvetően mindenkinek a történelmi Magyarország jut eszébe.

Értem én, hogy a posztíró alapvetően jó szándékkal áll a témához, még ha ez sokaknak nem is esett le.

A szlovák-magyar kapcsolatok valódi, megnyugtató normalizálásához az kéne, hogy végbemenjen egy gondolkozásbeli semlegesítés az, hogy depolarizáljuk a köztünk lévő viszonyt...

Szerintem egész egyszerűen nem eshetünk bele abba a hibába, hogy letűnt korok érvrendszerét (vica versa) újracsoportosítjuk, ugyanis a régi fogalmak rossz emlékűek, és szennyezettek...

Vajon ez azt jelentené, hogy a magyar ne hívja az országát Magyarországnak? Dehogy... Nehéz, de mielőtt leülünk beszélgetni érdemes lenne letisztázni, hogy az alapvető fogalmak alatt mit is értünk. Ez először nehézséget jelent, ám később ezáltal megtisztulhatnak a szavaink és mondataink, hogy a beszéd ne legyen többé belénk kódolt, magunkkal hurcolt nyelvi fegyver.

Akitlosz · http://honunk.blog.hu/ 2011.06.15. 18:58:26

@Mj:
"Néha igen, néha nem. Szlovákia most előrébb tart, mint Magyarország, pedig feleakkora, Szlovéniáról nem is beszélve."

Az egy főre jutóban, ami nem nézi a méretkülönbségeket.

Összességében azért jóval nagyobb Magyarország GDP-je (azaz több pénze van), mint Szlovákiáé.

Lehet Luxemburg akármilyen gazdag, akkor sem fog soha labdába rúgni az Egyesült Államokhoz vagy Kínához képest, pedig Kínában sokkal szegényebbek az emberek.

Szóval nem mindegy, hogy egy állam mekkora, a nagyobbak mindig jobban tudják érvényesíteni az érdekeiket és több célt is kitűzhetnek maguk elé.

Melyik országok képesek űrhajókat indítani például? Nem azok, ahol a legjobb az élet, hanem amelyek a legnagyobbak.

Akitlosz · http://honunk.blog.hu/ 2011.06.15. 19:13:39

@BelaVak:

Ez nyilván nagyon nem mindegy.
Azonban abból a szempontból igen, hogy akármit is csinált volna a magyar politikai vezetés az semmit nem befolyásolt azon, hogy az ország mindenképpen a szovjet érdekszférába került volna.

Akkor is, ha a szovjetek ellen harcolt volna, akkor is ha mellettük.

Maisie MacKenzie 2011.06.23. 15:48:54

Így is írhattad volna, mondjuk valamelyik angolszász országból:

A magyarosítás, mint történelmi fogalom, a dualista HÁNGÖRI kormányának és egyéb állami szerveinek intézkedéseinek és erőfeszítéseinek összessége, amely HUNGÖRI nem magyar lakosságának elmagyarorsítását szolgálta a 19. század végétől az első világháború végéig. A folyamat végén, az utolsó magyar 1910-es népszámlálás szerint, HÁNGÖRI 20 867 077 lakosából - Horvátországgal és Szlavóniával együtt - a magyar lakosság aránya mindössze 48,2%-ot tett ki. HÁNGÖRI hivatalos nyelve a 19 század hatvanas évtizedéig a latin nyelv volt, átmenetileg vált hivatalos nyelvvé a magyar 1844 és 1848 és a német 1848 és 1860 között. Ezt követően aztán kizárólag a magyar lett a hivatalos nyelv.

Atisz 2011.07.08. 13:28:48

"Hogy lesz egy budai gyerekből pozsonyi, majd prágai lakos? Hogy szurkolhat egy magyar a szlovák válogatottnak (is)? Itt megtudjátok. Cseh/Szlovákia egy anyaországi magyar szemével."

Nekem ez a budai gyerek egy kicsit gyanús :)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.08. 13:49:21

@Atisz:

Az a furcsa, hogy én is budai leányzó vagyok, de maximum Saláta Kornél miatt szurkolnék a szlovákoknak.:)

BZ1975 2011.07.10. 02:44:49

Érdemes megfigyelni egy szlovák kisváros címerét és kulturházának homlokzatát (1905-ből). Hogyhogy még nem meszelték le?

Az egyik kompozíció „Szent István megáldja az >ősszlovákokat<”, ill. a másik „a végvári magyar vitéz és a tót hegyipásztor szövetsége” : )

http://www.skalica.sk/mesto/pa​miatky/dom_kultury.en.php?lang​=en

Atisz 2011.07.10. 09:58:19

@Mj: Semmi bajom nincs azzal, hogy valaki budai-e avagy sem :)
Mindössze az a problémám, hogy ebben a kontextusban ez a "budai gyerek"-ezés számomra kissé "nekem is vannak zsidó barátaim" féle benyomást kelt :)

Schindrilla 2011.07.10. 15:45:02

600000 zsidó, majd 200000 német deportálása után a magyar történelemnek valóban a 15 főt érintő csernovai mészárlás a legnagyobb szégyenfoltja

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.10. 21:16:36

@Schindrilla:
Akkor próbáld meg úgy szemlélni, hogy a 15 főt érintő csernovai mészárlásnál valóban lehet emlegetni a magyar állam felelősségét, mivel a tót csendőröknek magyar főnökeik voltak, ellenben a máik két - alig 800ezer főt érintő . dzsemborinál nem. A magyar történelem legnagyobb szégyenfoltjait nem magyarok petyegtették el.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.11. 02:29:20

@Atisz:

Nem nagyon tudnék mivel vitatkozni.:)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.11. 02:35:54

@Kurtz ezredes:

Szerintem ott követjük el a hibát, hogy a saját hibáinkkal való szembenézés esetén szélsőségesen gondolkodunk, vagy kollektíve felelősözünk, vagy teljes egészében a német megszállás mögé bújunk, mondván, minket kényszerítettek erre, és abszolút nem volt ez benne a levegőben. Teleki Pál ugyanúgy ki akarta telepíteni a svábokat, ahogy a románoknál sokkal kevésbé volt a zsidók élete veszélyben, mint nálunk. Egy szó, mint száz, ügyesebben és kevésbé "pedánsan" is csinálhattuk volna.

Schindrilla 2011.07.11. 10:03:39

@Kurtz ezredes:
Móricz Zsigmond, Teleki Pál, Révai József mind magyarok voltak, Szálasi Ferenc szintén. A környező országokban hasonló dolgok történtek, de ez nem ment minket egyáltalán.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.11. 12:08:40

@Mj:
"Teleki Pál ugyanúgy ki akarta telepíteni a svábokat, ahogy a románoknál sokkal kevésbé volt a zsidók élete veszélyben, mint nálunk."

Ezeket valahol olvastad, vagy csak szeretnéd, ha így lenne?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.11. 14:23:58

@Gudea enszi:

Teleki Pált a huszadik századi magyar történelem egyik legnagyobb formátumú politikusának tartom, és a történelemben semmit sem szeretnék, maximum az igazságot. Mármint kideríteni. A vonatkozó állításokkal egyébként Ablonczy Balázs foglalkozott Teleki Pál-monográfiájában illetve a nemrég megjelent A visszatért Erdély című könyvében, és mondhatni, szinte trivialitások.

Gudea enszi · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.11. 15:16:01

Triviális, vagy sem, elég meddő arról elmélkedni, hogy Teleki Pál állítólag kiket akart kitelepíteni, amikor például Csehszlovákiából bármiféle külföldi nagyhatalmi nyomás nélkül 3 millió németet és 90 ezer magyart telepítettek ki erőszakkal, és további 40 ezer magyart deportáltak a németek helyére rabszolgának (nem a 18. században, hanem 1945-46-ban!). A románok szintén külföldi nyomás nélkül adták el kilóra a németjeiket. A jugoszláviai németeknek nem volt ilyen szerencséjük, közülük elég sokat nem kitelepítettek, hanem egyszerűen leöltek, az ottani magyarok tízezreivel együtt. Ilyen körülmények között szerintem nem az az érdekes, hogy Teleki Pál mit tervezett, hanem, hogy a többi állam mit hajtott végre.

A magyarországi zsidókat a német megszállásig nem irtották, nem deportálták. Romániában a Vasgárda, ill. a hadsereg már 1941-42-ben többtízezer zsidót mészárolt le önszorgalomból, bármiféle német kérés nélkül. 1942-ben a németek, hogy elébe menjenek a román zsidóirtásnak, "át akarták venni" a romániai zsidókat, de a románok végül ebbe nem mentek bele, mivel akkor még egyik országból sem deportáltak(!), Szlovákia pedig éppen akkor végzett a zsidók deportálásával(!).
De nyilván sokkal kevésbé volt veszélyben a romániai zsidók élete, mint a magyarországiaké...

Kurtz ezredes · http://gyuloltellensegeink.blog.hu 2011.07.13. 16:13:53

@Mj:
Hát hogy ki mit akart az külön aranyos kérdés, mert ilyen alapon a magyarság kollektív kiirtására emlékeztető égig érő fákat lehetne ültetni ankarában, ulánbátorban, belgrádban, bukarestben sőt még az ősi bratyiszlavában is. A korabeli elit - akiket egyébként én sem különösebben kedvelek - meg közhangulat nyilván nem volt mentes az antiszemita hangoktól, de ettől egy pár fokozatra van a zsidóság kollektív kiirtása, amit nehogy nem ők végeztek, hanem kifejezetten ellene voltak.
@Schindrilla:
Persze, meg az áruló hegedűs és baradlay kázmér is magyarok voltak, meg magyarok nyitották ki a budavári kapukat a török előtt. Most akkor csinálunk egy nagy kollektív bűnbánó emlékművet amely előtt a magyar nép letérdelhet bánni a magyar nép magyar néppel szemben elkövetett bűneit vagy mit akarsz ezzel?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.13. 16:27:04

@Kurtz ezredes:

Az a helyzet, hogy a blogger kísértet módjára szedi ki folyamatosan a kommentjeimet - legalább valami magyarázatot kapnék, hogy miért pont engem pécézett ki -, úgyhogy ez nem lesz így túl termékeny vita.:-/
Teleki Pál politikájához nemcsak a tettei, hanem a céljai is hozzátartoznak, ezek közé pedig a németek kitelepítése is szervesen hozzátartozott. Ennyi, ezen nincs mit ragozni vagy mentegetni. Mint ahogy azon sincs, hogy a magyar deportálások megindulása után elég sok észak-erdélyi zsidó szökött át Dél-Erdélybe, ahol relatíve kevésbé fenyegette veszély az életét. Ezzel együtt sokkal rosszabbul is járhattak volna a magyar zsidók tömegei, Szlovákia például valóban eminens módjára kezdte el irtani őket még 1942-ben. Csak attól még nem árt, ha tudatosítjuk magunkban, kb. 400 ezer zsidó halálában a magyar állam is közreműködött, és nem kenhetünk mindent a német megszállásra akkor, amikor pár napra volt már csak a román-szovjet front, és még mindig indultak vonatok, illetve akkor, amikor alig mondott le egy-két erdélyi politikus március 19. után, aki nem akart közreműködni ebben. Ráadásul magunkkal is kiszúrtunk, hiszen ezek az emberek magyarnak vallották magukat, és nagyon hiányoznak az 1945 utáni erdélyi statisztikákból.
(Még mielőtt azt hinnéd, hogy valamiféle kollektív bűntudatot akarok kelteni, leszögezem, hogy az egyik legocsmányabb módszernek tartom.)

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.07.13. 16:36:39

@Mj: Kedves Mj, röviden: szólj a témához hozzá és ott maradnak a kommentjeid. Ez nem cset. Nem akarok róla vitát nyitni.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2011.07.13. 16:39:54

@Csehszlovák Kém:

Én csak válaszolok a felvetésekre, amik már eleve eltérnek a témától. (Ha itt témát kezdek, akkor mindig a posztról írok.) Azok kivétel nélkül bent maradnak, én meg mindig törlődöm. Enyhén kettős mérce ez, nem gondolod?

Csehszlovák Kém · http://www.dotoho.blog.hu 2011.07.13. 16:49:36

@Mj: Mondtam, h nem akarok vitázni ezen. De nézd vissza amit a Mandineren is csinálsz, ez nem kommentelés, ez locsogás-fecsegés. Kibaszottul idegesítesz. Bloggertársam már kibaszott volna a picsába, én kértem meg, h maradjál. Utoljára: menj át a blogodra, ha fecsegni akarsz pörköltről, vöröshadseregről, Teleki Pálról, vagy dél-Erdlyről, látom neked is van és folytassátok ott. Vagy maradj itt és szólj a témához.

Azasöndör 2011.07.14. 02:49:43

@Alapvető Emberi Jog: 2002-ben volt Romaniaban egy nepszamlalas, ahol lehetoseg volt nemzetiseghez tartozast is jelolni, es a szekely es a magyar kulon opciok voltak, mindkettot megjelolni nem lehetett. 532-en irtak szekelyt, a tobbi szekely pedig magyarnak vallotta magat.
a csangok magyarul beszelnek egy eleg specialis tajszolassal, ami ugyanakkor nagyjaban-egeszeben ertheto minden magyar szamara. olaszorszagban, franciaorszagban tud ugy beszelni egy falusi, hogy a nem odavalosi ne ertse meg.
a finn nyelvvel ketsegtelen letezik rokonsag, nagyon regi es nem tisztazott termeszetu kapcsolatra utal, es kisebb merteku a hasonlosag, mint mondjuk az egyes indoeuropai nyelvek kozott (pl. a lovari cigany nyelv a danra jobban hasonlit).
egyebkent mit akartal ezzel a rokonosdival mondani egyaltalan?

Azasöndör 2011.07.14. 03:05:07

@bebe tv: tevedes, ungarn, wenger, hongrois, hungarian mind az onogur nep nevebol vannak, nezz utanuk, kik voltak ok...es csodalkozz:)

Maisie MacKenzie 2011.07.14. 13:33:54

@Azasöndör:

"onogur nep nevebol vannak"

Szerintem inkább közvetlenül a "Hungaria" országnévből.

(A Hungáriának lehet köze az onogur szóhoz, talán, de erről az angolok, franciák tuti nem tudtak. Nekik a Hungaria az alap!

Azasöndör 2011.07.16. 16:23:15

@Maisie MacKenzie: ez valóban így lehet. ahogy a japánok is hangaridzsin néven illetnek minket :)

Nagy Zoltáán 2018.08.24. 16:17:40

@tommybravo: Szlovák nyelv SOHA nem létezett, mit ahogy szlovák nép sem.

1791-ben szerkesztette meg Anton Bernolák az ó-egyházi csehből.

szlovák nép a 19. sz. derekáig - végéig NEM LÉTEZETT.

A ma mesterségesen kreált szlovák nép a Magyar Királyság északi részén (Felvidék) élő vegyes etnikumú északi szlávok: csehek, morvák lengyelek és ruténok keveréke. Akiknek mesterségesen gyártottak nyelvet és kultúrát.
Ezek tények, aki mást mond HAZUDIK.

Zoltán Király1133 2018.09.08. 18:03:42

Nos én erőszakkal elmagyarosított szlovák vagyok. Egyik szülő részéről magyar, a másikról szlovák (Magyarországon élő, magyarul kiválóan beszélő szlovák). A közeli és távoli család magyar része megtiltotta a szlovák résznek, hogy engem szlovákul tanítsanak.

Most felnőttként pótolom ezt és tanulok meg szlovákul, ami egy gyönyörű nyelv.

Robi111 2020.04.22. 09:55:39

@Nagy Zoltáán: Nagyon téves adatokat írsz! Anton Bernolák volt csak az, aki kialakította az első Szlovák szótárt, és elrendezte a Szlovák helyesírást. De magába a Szlovák nyelv már évszázadokkal előtte létezett.Abba az időbe a nyevlnek 2 féle formája volt-nyugatszlovákiai és nemnyugatszlovákiai. Az ős Szlovák nyelvbe /nem Cseh, nem Lenygel!!/ léteznek a Liptói múzeumba írásbeli dokumentumok már a 8.ig századbol /764/.Igen igaz hogy a mai formába a Szlovák nyelv csak a 19.század után jött létre.De viszont 300.ével ezelőt a Magyar nyelv is elég más volt mint ma.Minden nyelv évszázadokon át módosúl és változik. És ami a nemzetiséget illeti, lehet hogy tudod aszt hogy a mai Magyarországon elő lakósainak csak 5% nak a DNS je eredeti Magyar! A többi mind átvan keverve más többnyire Szláv-Szlovák, Szerb, Ukrán, és más nemzeti DNS el.Eszt a kutatást az amerikaiak csinálták és a Magyar tudományos akadémia utána ismételte meg, és pontossan olyan eredményel.Tehát a mai Magyaroknak már genetikailag csak nagyon kevés köze van az eredeti Magyarokhoz.
qubit.hu/2020/01/17/a-mai-magyaroknak-genetikailag-szinte-semmi-kozuk-a-honfoglalokhoz

Robi111 2020.04.22. 09:56:10

@Nagy Zoltáán: Nagyon téves adatokat írsz! Anton Bernolák volt csak az, aki kialakította az első Szlovák szótárt, és elrendezte a Szlovák helyesírást. De magába a Szlovák nyelv már évszázadokkal előtte létezett.Abba az időbe a nyevlnek 2 féle formája volt-nyugatszlovákiai és nemnyugatszlovákiai. Az ős Szlovák nyelvbe /nem Cseh, nem Lenygel!!/ léteznek a Liptói múzeumba írásbeli dokumentumok már a 8.ig századbol /764/.Igen igaz hogy a mai formába a Szlovák nyelv csak a 19.század után jött létre.De viszont 300.ével ezelőt a Magyar nyelv is elég más volt mint ma.Minden nyelv évszázadokon át módosúl és változik. És ami a nemzetiséget illeti, lehet hogy tudod aszt hogy a mai Magyarországon elő lakósainak csak 5% nak a DNS je eredeti Magyar! A többi mind átvan keverve más többnyire Szláv-Szlovák, Szerb, Ukrán, és más nemzeti DNS el.Eszt a kutatást az amerikaiak csinálták és a Magyar tudományos akadémia utána ismételte meg, és pontossan olyan eredményel.Tehát a mai Magyaroknak már genetikailag csak nagyon kevés köze van az eredeti Magyarokhoz.
qubit.hu/2020/01/17/a-mai-magyaroknak-genetikailag-szinte-semmi-kozuk-a-honfoglalokhoz
süti beállítások módosítása